Gransking av digitale verktøy for økt innbyggerdialog

Kan digitale verktøy styrke demokratiet ved å gi innbyggerne muligheten til å bidra til samfunnsutviklingen? Og hvor tilgjengelige er egentlig slike verktøy? Dette skal Funka undersøke på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartement.

Kommunal virksomhet og kommunal tjenesteyting betyr mye for menneskers hverdag. Da er det også viktig at kommunene gjør det lett for innbyggerne å si sin mening om hvordan kommunene ivaretar sine oppgaver og legger til rette for dialog – det handler om lokaldemokrati. Det finnes flere ulike digitale verktøy som kan forbedre og forenkle dialogen mellom kommuner og innbyggere. Likevel er det store forskjeller på hvordan kommunene har tatt i bruk denne type verktøy, og vi ser jevnlig at kommuner bare informerer innbyggerne i situasjoner der det kunne vært åpnet for en dialog med innbyggerne.

Oppdraget som Funka har fått innebærer å undersøke hvordan digitale verktøy kan brukes for å legge til rette for deltakelse, og er oppdelt i to faser. I forstudiet som starter nå i januar skal vi kartlegge bruk av digitale verktøy i kommuner. Kartleggingen skal resultere i en kunnskapsoversikt som også inneholder andre lands erfaringer. Blant annet bygger vi videre på våre erfaringer fra det europeiske forskningsprosjektet WeGovNow. Oppdraget inkluderer også å redegjøre for konkrete verktøy som er i bruk. Forhåpentligvis får vi senere muligheten til å gjennomføre hovedprosjektet, der tanken er å prøve ut aktuelle verktøy i kommunene.

For at demokratiske prosesser skal fungere, må de digitale verktøyene som benyttes naturligvis fungere for alle. Universell utforming er derfor et grunnleggende kvalitetsaspekt, sier Andreas Cederbom, Analyseansvarlig hos Funka.

Granskingen gjennomføres i samarbeid med én av våre langvarige samarbeidspartnere, tyske Empirica.

WeGovNow

Prosjektrapportering