Funka kurser ungdommer med funksjonsnedsettelser

EUs webdirektiv innebærer mer en bare økte krav for offentlig sektor. Det betyr også at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne ta del av samfunnsinformasjon på like vilkår som alle andre. I Norge vil direktivet bli implementert, men det er ennå ikke bestemt nøyaktig når.

Fra og med 23. september vil mennesker med funksjonsnedsettelser innen EU få økte rettigheter og muligheter til å gjøre sin stemme hørt. Nettstedene innen offentlig sektor skal ha en tilgjengelighetserklæring som beskriver status på universell utforming, samt en tilbakemeldingsfunksjon, der brukerne kan komme med forbedringsforslag og kreve å få innhold presentert i alternative formater. Dette er veldig forskjellig fra hvordan det fungerte før og et viktig skritt på veien mot inkludering. Men ikke alle er kjent med sine nye rettigheter og muligheter - det skal vi endre på.

Funka gjennomfører en kursserie designet spesielt for ungdommer med funksjonsnedsettelser. Kursserien omhandler rettigheter og muligheter når det gjelder universell utforming på nett, datahjelpemidler og video. Kursene er en del av et EU-finansiert forskningsprosjekt som Funka gjennomfører i samarbeid med Mediehuset i København (Danmark) og East Anglia University i Norwich (England).

Dette er et viktig prosjekt på to måter, sier Susanna Laurin, forsknings- og innovasjonssjef hos Funka. Delvis for å gjøre ungdommen mer bevisst sine rettigheter, men også fordi tilbakemeldingene ungdommen kommer med til våre kunder i offentlig sektor, kan bidra til å øke nivået på universell utforming på bred front.

Kursene startet på forsommeren og fortsetter nå i september. De gjennomføres på nettet for å gi flest mulig muligheten til å delta. For deltakende ungdommer er kurset gratis.

Parallelt med de svenske kursene gjennomføres tilsvarende aktiviteter i Danmark og England. Etter at kursene er gjennomført og evaluert, vil deltakerne bli invitert til en sluttkonferanse i København, selvfølgelig med mulighet til å delta på nett. Konferansen tar blant annet for seg hvordan unge mennesker med funksjonsnedsettelser best kan delta i den offentlige debatten og påvirke politikken.

Som EFTA-land kommer Norge, sammen med Island, Liechtenstein og Sveits til å implementere EUs webdirektiv, noe som innebærer økte krav i forhold til Likestillings- og Diskrimineringsloven. Men prosessen har blitt forsinket og for øyeblikket finnes det ikke noe informasjon om når implementeringen skal skje.

Ungdommer får verktøy til å drive universell utforming fremover

Implementeringen av EUs webdirektiv forsinket i Norge

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)