Fremgang på innovasjonsfronten for aktiv og sunn aldring

Aktiv og sunn aldring utgjør kjernen i EUs strategi for å møte den demografiske utviklingen. Flere initiativ har blitt lansert de siste årene for å mobilisere kompetanse, ressurser og kunnskap innen dette temaet - der IKT spiller en viktig rolle.

Det europeiske partnerskapet for innovasjon, ”EIP on AHA”, er et av de ledende EU-finansierte tiltakene innen området aktiv og sunn aldring. Funka har fungert som prosjektleder på en fremgangsrik måte og hjulpet partnerskapet i nå målsettingene sine. Arbeidet ble utført i samarbeid med EU-kommisjonen og et bredt spekter av interessenter.

Funka har koordinert partnerskapet som arbeider innenfor rammene av ”EIP on AHA” gjennom å sikre grunnlaget for videre utvikling, og ved å forsterke et komplekst økosystem som behandler prioriteringer innen forskning og innovasjon, politiske visjoner, standardiseringsspørsmål, regler for offentlige anskaffelser og muligheter, engasjement og grenseoverskridende kompetansedeling.

For ERRIN`s del har PROEIPAHA vært en inngangsport til aktiv og sunn aldring, sier Anett Ruszanov fra ERRIN, en medlemsorganisasjon for Europeiske regioner. PROEIPAHA har bidratt med mye ny kunnskap og gitt oss mange verdifulle kontakter. Det har også styrket vår relasjon til Funka, andre partnere i konsortiet og relevante enheter innen EU-kommisjonen. Prosjektet i seg har ført til en imponerende forbedring av støtten våre medlemmer får i partnerskapet.

Funka har designet og kvalitetssikret universell utforming på webportalen som fungerer som plattform for alle aktivitetene som dreier seg om digital innovasjon innen aktiv og sunn aldring i Europa.

Mer enn 2.500 organisasjoner har vært involvert i prosjektet. Deriblant bransjeaktører, investorer, leverandører innen helsetjenesten, den akademiske verden, nasjonale og regionale myndigheter samt nasjonale regjeringer. Nesten 900 prosjekter har blitt delt via EIP on AHA-portalen. Rundt 100 innovative løsninger har vist seg å være skalerbare på regionalt nivå. Disse imponerende tallene vitner om et stort engasjement for EUs initiativ.

EIP on AHA-portalen som PROEIPAHA-konsortiet har utviklet, har spilt en viktig rolle i den overordnede strategien for å styrke partnerskapets fremtidige bærekraft, sier Bruno Alves, politisk tjenestemann ved EU-kommisjonen. Prosjektet har utviklet et sett med verktøy som forenkler utviklingen av et mer effektivt kunnskapsutbytte. En digital møteplass der partnerne kan få tilgang til den mest relevante informasjonen om innovasjon for aktiv og sunn aldring, i et format som er forståelig, håndterbart og universelt utformet. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra entusiastiske partnere som bruker portalen.

Status for utviklingen av innovasjonspartnerskapet, og resultatene som er oppnådd de siste to årene, ble presentert under et toppmøte i Brüssel, der 74 europeiske regioner ble valgt ut som referanser for deres engasjement, utførte forbedringer og muligheten til stordriftsfordeler med tanke på digital innovasjon.

Hjelpen Funka og prosjektet har gitt oss har vært av stor betydning når det gjelder å dele med oss av våre rutiner på europeisk nivå, og øke vår evne til å nettverke og skape nye allianser med andre regioner, sier Antonella Fait, representant for Lombardia-regionen i Italia.

Med PROEIPAHA ga det oss muligheten til å arbeide med et bredt nettverk av aktører innen området aktiv og sunn aldring. Aktørene representerte alt fra logistikktjenester, strategisk rådgivning, utvikling av IKT-verktøy for effektiv kunnskapshåndtering, til lansering av kommunikasjons- og informasjonskampanjer.

Det har vært en veldig lærerik tid, men det viktigste resultatet for Funka har vært den positive erfaringen av å arbeide så nært med denne blandingen av kreative aktører innen offentlig, privat og politisk sektor, sier Jose Usero, Funkas prosjektkoordinator for PROEIPAHA.

Portalen for EIP on AHA (på engelsk), åpnes i nytt vindu

European Summit (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Funka leder Europeisk nettverk om aktiv aldring