Veileder for fylkeskommunale og kommunale råd for funksjonshemmede

Funka har fått innvilget finansiering til å utvikle en nettbasert veileder for å ivareta lokal kompetanse rundt planlegging som tar hensyn til at alle mennesker er ulike.

Mange kommuner og fylker ønsker å benytte kunnskapen rådene for funksjonshemmede har. Dette er naturligvis svært viktig siden nytten av å involvere brukere med ulike behov ikke kan overvurderes. Etter hvert som regelverket skjerpes ser vi at informasjon og kunnskap om universell utforming etterspørres stadig mer av politikere og administrasjon, samtidig som brukerorganisasjonene per i dag strever med å ivareta interessene til sine medlemmer.

Dette er et viktig prosjekt som kan komme lokalsamfunnet til stor nytte, sier Joachim Henstad, assistent ved Funkas Oslokontor. 

Medlemmer i brukerorganisasjoner er naturlig nok eksperter på sine egne behov, men å være ekspert på universell utforming ut fra brukerperspektiv er ikke alltid det samme som å kunne stille detaljerte krav for alle brukergrupper, føre diskusjoner med innkjøpere eller forstå hvordan regelverk og lovgiving skal tolkes i hverdagen for en fylkeskommune eller kommune.

Brukerorganisasjonene kan dessuten, spesielt på mindre steder, ha utfordringer med å finne mange nok lokale representanter som har mulighet til å lese seg opp på det etter hvert så omfattende regelverket. Regelverket er et viktig verktøy for å kunne komme med anbefalinger om universell utforming. Det er rett og slett vanskelig å være ekspert på alt – samtidig.

I kommuner og fylker finnes tilsvarende problem. Tjenestemenn som er eksperter på planlegging kan selvfølgelig det grunnleggende i lovgivningen om universell utforming. Derimot mangler de ofte erfaring og detaljkunnskap om hva som kreves for at løsninger ikke bare følger loven, men også fungerer for mennesker med varierende evner og forutsetninger i hverdagen.

Dette vil vi endre på

For å øke kunnskapen om tilgjengelighet og universell utforming i ulike regioner, og unngå problemer med at enkelte fylkeskommuner og kommuner kan streve med å finne tilstrekkelig mange med god breddekunnskap på disse områdene, vil Funka utvikle en nettbasert veileder for to målgrupper: dels kommunale tjenestemenn som jobber med planlegging generelt og dels de, både tjenestemenn og lekmenn, som arbeider i fylkeskommunale- og kommunale råd for funksjonshemmede.

Vårt ønske er at brukerorganisasjonenes representanter i råd for funksjonshemmede ved å lære seg mer om regelverk, standarder og hvilke krav man skal stille, kommer til å kunne gi bedre råd, ta initiativ og delta mer aktivt i debatter og dermed bidra til et økt fokus på universell utforming ved planlegging. Ved å lære de kommunale tjenestemennene mer om universell utforming på et mer menneskelig nivå, mer enn kun selve regelverket, er vi sikre på at nye idéer og mer holdbare løsninger vil kunne tas frem. Sammen kan de to gruppene på en konstruktiv måte bidra til å øke graden av universell utforming i samfunnet.

Ved å gi sluttbrukere mulighet til å stille krav og eksperter mer kunnskap, deles makten mellom eksperter og de individer som virkelig berøres. For oss er det et demokratispørsmål.

 

Finansiering: Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning av tilskudd til lokal kompetanse og universell utforming
Konsortium: Funka
Periode: 2016
Budsjett: 100 000 NOK

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)