Funkas anbefalinger for å måle tilgjengelighet

Sammen med Empirica og European Disability Forum, W3C og COWI har Funka på EU-kommisjonens oppdrag tatt frem anbefalinger for hvordan tilgjengelighet på nett skal måles og kontrolleres i EU.

Når det så kalte Webdirektivet, altså lovgivning på tilgjengelighetsområdet, trer i kraft, skal kontroll av etterlevelse skje med samme metodikk i hele EU.

Innenfor oppdragets rammer har vi:

  • kartlagt hvilke nasjonale målemetoder som brukes i EUs medlemsstater i dag
  • gransket og sammenlignet disse med tanke på kvalitet og pålitelighet, altså at det er mulig å gjenta testen og få de samme resultatene
  • sammenlignet metodenes resultat med W3Cs metodikk for å kontrollere at man måler de riktige ting
  • gjennomført brukertester med personer med nedsatt funksjonsevne for at validere brukeropplevelsen

Sammenlagt fant vi 47 målemetoder, dels kontroll utført av offentlige organ i land med nasjonal lovgivning eller regelverk, dels kontroll utført av offentlige organ i land uten lover eller bindende regler, men også andre typer målinger, for eksempel gjennomførte av ideelle organisasjoner eller kommersielle aktører.

Til tross for visse forskjeller finnes det mange like drag

De fleste aktuelle målemetodene anvender en kombinasjon av manuelle og automatiske tester. Få land gjennomfører regelmessige kontroller. Sluttbrukere er svært sjeldent involverte i testene.

Flere av metodene er dårlig dokumenterte, noe som gir usikre testresultater. En del av de metodene som vi kontrollerte i detalj, hadde store problemer med både kvalitet og pålitelighet.

Ingen av de testede metodene skulle i følge vår vurdering fungere for å kontrollere at Webdirektivet etterleves.

Funkas anbefalinger

Det er mange hensyn som må tas i slike anbefalinger, men basert på resultatet av studien, har vi konkludert med at det mest effektive er å gjøre flere ting parallelt. Nøkkelen er å ikke bare måle tilgjengeligheten, men å sikre at kontrollen også bidrar til å øke kunnskapsnivået blant nettstedseierne.

Kort fortalt går våre anbefalinger ut på å:

  • Kombinere selvdeklarasjon og bevisstgjørende tiltak med hjelp av ekspertevalueringer og involvering av sluttbrukere
  • Basere valg av nettsider som skal testes i henhold til W3Cs evalueringsmetodikk, WCAG-EM
  • Basere selve testene på de indikatorer som Difi bruker ved statusmåling og tilsyn
  • Sikre at metoden hele tiden utvikles

Metoder for å overvåke universell utforming på nett i EU (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Funka tar frem anbefalinger for en europeisk målemetode for universell utforming på nett

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)