Funka i ekspertgruppe for Webdirektivet

En politisk valgt arbeidsgruppe innen EU diskuterer nå nøyaktig hvordan tilsynet for overholdelse av de skjerpede lovkravene for universell utforming skal tre i kraft i Europa. For å gi både kommisjonen og denne gruppen råd og anbefalinger har 7 eksterne spesialister blitt opphandlet. Funkas Susanna Laurin er en av disse.

Etter EU-avgjørelsen om et direktiv som innebærer krav på universell utforming for nettsteder og apper innen offentlig sektor, holder nå medlemslandene på med implementering av regelverket i nasjonal lov stiftning. Dette kalles en overgangsperiode og etter byråkratiske mål er denne kort.

De landene som ikke tidligere har hatt lovstiftning innen universell utforming på nett, kommer til å behøve å gjennomgå en ny lovstiftning. I de landene der lovstiftning finnes, behøver den oppdatering for å harmonisere med det nye EU-direktivet. 23 september 2018 skal alt være på plass.

Ulike land håndterer overgangsperioden på ulike måter. Det er spennende og lærerikt for oss som har lignende oppdrag for en rekke europeiske regjeringer, sier Susanna Laurin, Daglig Leder hos Funka.

I Sverige gjennomføres en utredning inklusive konsekvensanalyse på oppdrag fra regjeringen. På Funkas Tilgjengelighetsdager i april kommer seniorrådgiver Henrik Ardhede til å presentere hvordan arbeidet går fremover. I Finland benytter man en betydelig mer åpen metode, der eksperter inviteres inn til regelmessige dialogmøter.

Tilsynsarbeidet i fokus

På EU-nivå skjer forhandlinger med medlemsstatene blant annet om hvordan kontrollen av hvordan kravene oppfylles skal gjennomføres. I Webdirektivet står det nemlig tydelig at hvert medlemsland skal påse at offentlig sektor oppfyller kravene på universell utforming, og rapportere dette til kommisjonen. Dette skal skje med en EU-sanksjonert metodikk.

Funka har på EU-kommisjonens oppdrag sammen med W3C, Empirica, EDF og COWI gjennomført en omfattende studie av eksisterende målemetoder, som resulterte i et antall anbefalinger om hvordan målingen skal gjøres. I desember 2016 presenterte Susanna Laurin sluttrapporten for Webdirektivets arbeidsgruppe i Luxembourg.

I det nye oppdraget for EU-kommisjonen skal vi gi støtte med ekspertkunnskap for å sikkerstille at forhandlingsprosessen baseres på realistiske antagelser av hva som faktisk kan måles og hvordan man gjør dette mest resurseffektivt og kvalitativt med brukernes perspektiv i fokus.

Til vår hjelp har ekspertgruppen et sekretariat, og vi kommer naturligvis ha en nær kontakt med både kommisjonen og den politiske arbeidsgruppen.

Jeg ser fram til dette arbeidet, sier Susanna Laurin. Det er en utfordring å få så mange land med ulike forutsetninger til å forstå denne ganske komplekse materien. Webdirektivet har forutsetninger til å gjøre stor nytte for sluttbrukerne, men det er viktig at vi lykkes få fram en målemetode som driver utviklingen i retning av økt inkludering.

De utredninger som skjer på nasjonalt nivå, handler blant annet om hvilken myndighet som skal utøve tilsyn med loven, hvilke avgrensninger som skal gjøres når det gjelder aktører som bedriver samfunnsviktig virksomhet med skattemidler, om kompletteringer skal forekomme utover minikravene i direktivet og så videre.

Web Accessibility Directive Expert Group, WADEX (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Webdirektivet (engelsk tekst), åpnes i nytt vindu

Funkas anbefalinger for å måle tilgjengelighet

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)