Stor fortjeneste ved å inkludere utdanningssektoren i lovverket

I desember 2014 publiserte Difi en konsekvensutredning av å inkludere utdanningssektoren i Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven, DTL. Utredningen er utført av rådgivingsselskapet Oslo Economics og Funka har bistått med teknisk ekspertise og kunnskap om universell utforming og funksjonsnedsettelser.

Det er en glede å se at utredningen er klar, sier Funkas daglige leder Susanna Laurin. At utdanningssektoren har hatt behov for de samme verktøyene som resten av samfunnet for å motvirke diskriminering er noe vi og mange andre har argumentert for lenge.

Utredningen har sett på samfunnsmessige fordeler og kostnader. Rapporten peker på potensielle positive effekter, blant annet økt tilgang til informasjon, flere personer ut i utdanning og økt sysselsetting.

Å fastslå prisen for universell utforming er alltid vanskelig. Blant annet fordi denne type av forbedring ofte gjennomføres samtidig som nyutviklingen eller omprofileringen. De spesifikke kostnadene for universell utforming er derfor vanskelige å skille ut.

Selv med forsiktige estimat bør debatten handle like mye om hva alternativet skulle vært, sier Susanna Laurin. Ved å ikke ha med krav til universell utforming for utdanningssektoren risikerer vi å gi barn og unge med nedsatt funksjonsevne dårlige betingelser.

Konsekvensutredning av å gjøre plikt til universell utforming av IKT gjeldende for utdanningssektoren, åpnes i nytt vindu

Kontakt

Susanna Laurin

Tittel: Forsknings- og innovasjonssjef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)