Kognitiv tillgänglighet: en kunskapsöversikt

Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Dyslexiförbundet medverkar Funkas industridoktorand Stefan Johansson i en kartläggning av den kunskap som finns på området.

Det mesta av det som vi vet om tillgänglighet handlar om fysiska funktionsnedsättningar. Vad gäller kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar vet vi betydligt mindre.

I ett tidigare projekt finansierat av Post- och Telestyrelsen har KTH kartlagt den vetenskapliga litteraturen inom kognitiv tillgänglighet. Kartläggningen visade en mycket begränsad mängd vetenskaplig forskning på området.

Nu har arbetet gått vidare och frågan har varit vilka ytterligare kunskaper som finns. Tillsammans med KTH och Dyslexiförbundet kartlägger Funka den grå litteraturen i ämnet. Med grå litteratur menas forskningspublikationer som inte har publicerats som kvalitetsgranskade artiklar och publicerats av ett förlag.

Studien skall besvara frågan om vilka kognitivt inriktade åtgärder som finns dokumenterade i den grå litteraturen och vilka effekter de har. Litteraturöversikten genomfördes under oktober 2013 till februari 2014. Resultatet kan nu presenteras i en populärvetenskaplig rapport och en vetenskaplig rapport är på väg.

Det finns även en sammanfattande rapport som ger en översikt över både den vetenskapliga och den grå litteraturen.

De vetenskapliga artiklarna:

Borg, J., Lantz, A. & Gulliksen, J. (2014) Accessibility to electronic communication for people with cognitive disabilities: a systematic search and review of empirical evidence. In Univ Access Inf Soc Springer.

Lantz, A., Borg, J., Johansson, S., Hildén, A. & Gulliksen, J. (2014). Accessibility to electronic communication for people with cognitive disabilities: a review of grey literature.Unpublished manuscript

Populärvetenskapliga artiklar:

Kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation - En sammanfattning av vetenskapligt utvärderade tillgänglighetsåtgärder, pdf (679 kb), öppnas i nytt fönster

Kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation, del två - En sammanfattning av utvärderade tillgänglighetsåtgärder, pdf (514 kb), öppnas i nytt fönster

Studien har initierats av brukargrupper.

 

Finansiering: Post- och Telestyrelsen
Konsortium: Kungliga Tekniska Högskolan, Dyslexiförbundet och Funka
Tidsperiod: 2013-2014