Förtroendeuppdrag och utredningar

Funka har genomfört en lång rad uppdrag av strategisk och normerande betydelse på nationell och europeisk nivå. Vår spetskompetens, vår långa praktiska erfarenhet och vår nära relation till brukarorganisationerna gör att vi driver på utvecklingen genom konstruktiva lösningar och innovativa förslag.

Det är inte alla våra förtroendeuppdrag för olika länders regeringar som blir publika. Men de rapporter som vi har tillåtelse att publicera hittar du här.

Våra förtroendeuppdrag

 • Utredning om Irlands IT-sektor och universell utformning

  Hur mycket kan den framgångsrika Irländska IT-branschen om universell utformning och tillgänglighet? Vad skulle de behöva lära sig för att öka tillgängligheten generellt? Det har Funka fått i uppdrag att undersöka.
 • Funka har kartlagt funktionshinderpolitiken i Skåne

  Just nu arbetar många kommuner och regioner med att genomföra den nya nationella funktionshinderspolitiken. Men vad innebär ett rättighetsperspektiv i praktiken? I en ny rapport kartlägger Funka arbetet, med ett särskilt fokus på situationen i Skåne.
 • Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog

  Funka ska utreda hur digitala verktyg kan användas för medborgardialog i norska kommuner. Det är norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet som gett oss uppdraget.
 • Norge kontrollerar automaters tillgänglighet

  Den norska lagen om diskriminering och tillgänglighet omfattar inte bara webbplatser utan även automater. Nu börjar kontroll av att automaterna efterlever kraven. Samtidigt publiceras den vägledning för utplacering av automater som Funka har utvecklat på uppdrag av tillsynsmyndigheten Difi, med text och illustrationer.
 • Funka har tagit fram rekommendationer för en Europeisk mätmetod för webbtillgänglighet

  På uppdrag av EU-kommissionen har Funka tagit fram rekommendationer kring en mätmetod för webbtillgänglighet. När den Europeiska lagen om webbtillgänglighet träder i kraft ska den kontrolleras med en gemensam metod.
 • Funka har utsetts till officiell representant för G3ict och IAAP i EU

  Nu tar det internationella tillgänglighetsarbetet nästa steg vad gäller samordning. Funka har fått i uppdrag att representera två globala organisationer i EU-sammanhang.
 • Funka i expertgrupp för Webbtillgänglighetsdirektivet

  För att ge EU-kommissionen stöd under den övergångsperiod när medlemsstaterna harmoniserar sin nationella lagstiftning om webbtillgänglighet för att stämma med EU-reglerna har en expertgrupp tillsatts. Funkas Susanna Laurin är en av experterna som valts ut för uppdraget.
 • Funka utreder teknik för uppläst text

  På uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv ska Funka kartlägga vilka tekniska lösningar för uppläsning av text i tv-sändningar som finns på olika marknader. Vi ska även ta reda på hur lösningarna uppfattas av användare och vilka kostnader de medför.
 • Funka utreder digitala barriärer

  Nu publicerar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, en statlig myndighet i Norge, Funkas rapport: Digitala hinder för ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning. Många intressanta resultat och lösningar, men det finns fortfarande mycket som återstår.
 • Norge har mycket att vinna på att inkludera utbildningssektorn i lagstiftningen

  På uppdrag av norska tillsynsmyndigheten Difi har Funka tillsammans med Oslo Economics genomfört en konsekvensanalys av att inkludera utbildningssektorn i den norska diskrimineringslagstiftningen. Sammantaget visar utredningen på stora positiva effekter för samhället.
 • Funka utreder certifieringsmöjligheter inom design för alla

  På uppdrag av den irländska myndigheten för funktionshinderfrågor ska Funka undersöka möjlig certifiering i design för alla inom IT-branschen.
 • Nytt grepp för att undersöka webbtillgänglighet på EU-nivå

  Funka har genomfört en kombination av expertgranskningar, tester och djupintervjuer med webbplatsägare för att få nya insikter och idéer för ökad tillgänglighet. Irländska NDA var uppdragsgivare.
 • Undersökning av EUs medlemsstaters webbplatser

  På uppdrag av EU-kommissionen har Funka lett en stor studie av status på webbtillgänglighet i samtliga EUs medlemsländer plus Norge, USA, Kanada och Australien. Tillsammans med våra partners har vi även granskat Telekom och TV vad gäller tillgänglighet.
 • Difi väljer Funka för att ta fram indikatorer

  Funka har på uppdrag av den norska myndigheten som utövar tillsyn på IT-området, Difi, utvecklat indikatorer och mätmetoder för IT-tillgänglighet, så att Difi kan följa upp IT-delen av Diskriminerings- och Tillgänglighetslagen.
 • Difi väljer Funka för att utveckla vägledningstexter

  För norska myndigheten Difi, med tillsynsansvar för IT-området, har Funka utvecklat innehållet i ”UU-skolen”, en webbsida med vägledningstexter, illustrationer, exempel och checklistor som hjälper köpare, utvecklare och webbplatsägare att uppfylla kraven i förordningen om tillgänglighet inom IT. Funka har även ansvarat för utarbetandet och avgränsningar. Den första omgången genomfördes på direkt förfrågan från Difi.
 • Funka in som expert när DTL skulle tolkas

  När en webblösning för första gången blev prövad av den norska Diskrimineringsombudsmannen, blev Funka inkallade som experter. En blind användare hade stämt flygbolaget Norwegian för brott mot den norska Diskriminerings- och tillgänglighetslagen, DTL, Fallet avslutades med att anmälaren vann.
 • Hur går tillgänglighetsarbetet i Europa?

  På uppdrag av EU-kommissionen har Funka agerat nationell expert kring webbtillgänglighet och webbpolicyarbete i Sverige inom ramen för ett Europeiskt projekt. Uppdraget innebar bland annat att samla in statistik, fakta och genomföra intervjuer.
 • Lägesanalys av hur tjänster på offentliga webbplatser i Sverige uppfyller WCAG 2.0 nivå AA

  Funka har på uppdrag samt finansiering av regeringens Användningsforum genomfört en lägesanalys av hur tjänster på offentliga webbplatser uppfyller WCAG 2.0 nivå AA. Detta för att regeringen ska kunna bedöma hur Sverige ligger till i förhållande till de krav som ställs i EU-kommissionens förslag till direktiv om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser 2012/0240 (COD).
 • Funka i strategiskt uppdrag för den finska regeringen

  För att hjälpa Finlands finansdepartement att införa det europeiska Webbtillgänglighetsdirektivet i finsk lag har Funka fått i uppdrag att göra en jämförande studie i åtta länder.
 • Tillgänglighet i sociala medier

  På uppdrag av Post- och Telestyrelsen har Funka granskat och användartestat de vanligaste sociala medierna ur tillgänglighetsperspektiv. Det är i stort sett samma typer av problem inom samtliga sociala medier, men omfattningen varierar. Generellt sett kan man säga att svårighetsnivån ökar ju mer funktioner och komplexitet som mediet erbjuder. När rapporten publicerades kunde ingen av de undersökta sociala medierna rekommenderas ur ett tillgänglighetsperspektiv.
 • Funkas översättning av WCAG 2.0 på uppdrag av W3C

  På uppdrag av W3C och med finansiering från Internetfonden har Funka gjort en auktoriserad översättning av WCAG 2.0 till svenska. I referensgruppen fanns representanter från myndigheter, IT-bolag och handikapporganisationer. Allmänheten har också bjudits in att kommentera arbetet, i överensstämmelse med W3Cs metodik.
 • Funka utbildar IT-leverantörer

  Funka har på uppdrag av Post- och Telestyrelsen tagit fram, genomfört och dokumenterat en serie utbildningar kring olika delar av tillgänglighetsområdet för IT-leverantörer. Dels en grundutbildning för alla som är involverade i IT-leveranser, dels specialanpassade fördjupningsutbildningar för formgivare, programmerare och projektledare. Utbildningarna har erbjudits leverantörer till offentlig sektor kostnadsfritt.
 • Funka granskar internetbankerna

  På uppdrag av Post- och Telestyrelsen har Funka granskat tillgängligheten och genomfört användartester på internetbankerna för Handelsbanken, Nordea, SEB, Skandiabanken och Swedbank. Resultatet visar att det finns problem hos samtliga storbanker som skapar svårigheter, och i vissa fall stänger ute grupper av användare. De användare som har de största svårigheterna idag är teknikovana, dövblinda, personer med kognitiva funktionsnedsättningar och gravt synskadade användare.
 • Vilka ekonomiska effekter ger tillgänglighetsarbetet i EUs medlemsstater?

  På uppdrag av EU-kommissionen har Funka fungerat som nationell expert i Sverige för att ta fram kostnader och vinster med att arbeta med tillgänglighet på webben. I uppdraget ingår att om möjligt försöka ta fram exempel på hur webbplatser används före och efter insatser vad gäller tillgänglighet.
 • Politiska partier utestänger användare

  Inför valet har Funka granskat tillgängligheten på riksdagspartiernas webbplatser. Partierna är långt ifrån att uppfylla kraven; bara två av dem klarar ens hälften av de tester vi gjort! Funkas granskning har fått en hel del medial uppmärksamhet.
 • Tillgänglighetsgranskning av riksdagspartiernas webbplatser

  Funka har, på eget initiativ, genomfört undersökningar av de politiska partiernas webbplatser. Särskilt under valåren brukar dessa undersökningar få medial uppmärksamhet. Valåret 2010 kan vi konstatera att det inte hänt speciellt mycket positivt sedan vår förra mätning.
 • Otillgänglighet i pdf-dokument

  Funka har, på eget initiativ, granskat hur sju svenska myndigheter använder pdf-formatet. Fortfarande är det många som publicerar otillgängliga pdf-dokument, trots att webbplatsen i övrigt håller en någorlunda nivå av tillgänglighet. Ett demokratiskt problem, eftersom informationen i pdf-dokumenten ofta är viktig. De undersökta myndigheterna är: Arbetsförmedlingen, Boverket, Centrala Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Regeringen, Riksdagen och Skatteverket.
 • Granskning av teknisk tillgänglighet i tolv utbildningsplattformar

  Funka har på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, granskat de vanligaste lärplattformarna på den svenska marknaden. Resultatet 2009 är blandat men bättre än 2008. Ingen plattform är helt utan svårigheter och avsteg, men de bättre utbildningsplattformarna har en bra grund. Alla plattformar behöver mer eller mindre göras om eller utvecklas för att alla elever ska ha möjlighet att använda dem.
 • Attitydundersökning hos unga

  På uppdrag av European Patients Forum har Funka genomfört en intervjuundersökning av hur unga personer med funktionsnedsättning ser på livet. Funka har intervjuat ungdomar som har regelbunden och livslång kontakt med vården om hur de upplever sin vardag.
 • Hur tillgängliga är EU:s medlemsstater?

  Funka har, på uppdrag av Handisam och stiftelsen Funka, granskat tillgängligheten på EUs medlemsstaters regerings- och parlamentswebbplatser. Med expertgranskning och användartester har vi undersökt hur väl webbplatserna uppfyller kraven på tillgänglighet i förhållande till ett urval indikatorer från WCAG.