Nytt grepp för att undersöka webbtillgänglighet på EU-nivå

På uppdrag av den Irländska institutionen National Disability Authority, NDA, har Funka genomfört en större studie av webbtillgänglighet. Uppdraget genomfördes under den period när Irland var ordförandeland i EU men har först blivit publik nu i dagarna.

Vi valde ett annat angreppssätt den här gången, säger Andreas Cederbom, Analysansvarig på Funka. Det var spännande att få höra hur beställare som inte är våra kunder resonerar kring frågorna.

Undersökningen tar ett nytt grepp på jämförande webbtillgänglighet genom att kombinera expertutvärdering och test av webbplatser med djupintervjuer hos webbplatsägare och ansvariga inom offentlig sektor. Dessutom genomfördes en enkel kostnadsberäkning av vad det skulle kosta att åtgärda de brister vi kunnat konstatera. De 327 testerna genomfördes i Irland, England, Spanien, Tyskland, Grekland, Litauen och Sverige medan intervjudelen genomfördes i Irland, Tyskland och Sverige.

Det finns utrymme för förbättring

Intervjuerna visar att många webbplatsägare saknar kunskap om hur tillgänglig webbplatsen de ansvarar för är. Samtidigt innehåller många av de webbplatser vi undersökt relativt enkla fel som skulle kunna åtgärdas snabbt om ansvariga hade haft kännedom om dem. Med tanke på att kontrollen troligen kommer att öka om och när EU beslutar om Webbtillgänglighetsdirektivet för tillgänglighet borde detta problem kunna minskas väsentligen.

I de länder vi undersökt verkar graden av support och stödverktyg som erbjuds centralt ha stor inverkan på medvetenhet och tillgänglighetsnivå. Framförallt är den tendensen tydlig i Tyskland. Det innebär ju också att samhället borde kunna hjälpa till för att stötta utvecklingen.

Offentlig upphandling används i mycket liten utsträckning som verktyg för att uppnå ökad tillgänglighet enligt de resultat vi fått fram. Vi och många med oss tror att upphandling skulle kunna driva på utvecklingen, men även här finns det hopp: När den Europeiska standarden EN 301549 ska implementeras i nationell lag i medlemsstaterna 2016 borde det innebära ett uppsving för upphandling med tydliga krav på tillgänglighet.

Överlag dåliga resultat

Vi genomförde 10 manuella stickprovskontroller i enlighet med WCAG 2.0 nivå AA. Resultatet är att ingen (0) av de 37 webbplatser inom offentlig sektor som vi granskat uppfyller ens dessa 10 kontrollpunkter. På det sättet skiljer sig inte den här studien från andra vi genomfört, trots att vi den här gången granskade delvis andra delar av webbplatserna. De största problemen hittade vi – knappast oväntat – i dokument, formulär och multimedia.

För att åtgärda dessa brister skulle de undersökta webbplatserna behöva få hjälp både vad gäller teknik och metodik för kontroll och validering. En generell kompetenshöjning på beställarsidan är nödvändig för att hela processen ska fungera; från krav via upphandling till test och förvaltning.

Djupintervjuerna visar att fokus inom det tillgänglighetsarbete som genomförs är väldigt tekniskt. Få ser tillgänglighet – att alla människor oavsett förmåga ska kunna ta till sig information och utföra tjänster - som en grundläggande aspekt av den service som erbjuds till medborgarna. De ansvariga betraktar sällan tillgänglighet som ett pågående arbete, utan mer som enstaka projekt med ett tydligt slut. I vissa fall uppfattar man att tillgänglighet enbart handlar om gravt synskadade användare.

Kostnader för tillgänglighet uppfattas inte som det huvudsakliga problemet hos webbplatsägarna. Snarare handlar det om brist på kompetens och personella resurser.
 

Finansiering: Irländska institutionen National Disability Authority, NDA

Sammanfattning av Funkas granskning av webbtillgänglighet på uppdrag av National Disability Forum, NDA (på engelska), pdf (0,8 MB), öppnas i nytt fönster

Hela rapporten om Funkas granskning av webbtillgänglighet på uppdrag från National Disability Authority, NDA (på engelska), pdf (2,4 MB) öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)