Forsknings- och innovationsprojekt

Varför håller Funka på med forskning? Det är inte så många mindre konsultbolag som satsar på vetenskaplig metodik och det verkar knappast ekonomiskt lönsamt att skapa ny kunskap som blir fri för alla att använda. Men svaret är enkelt: vi forskar för att det behövs.

Det finns helt enkelt alldeles för lite kunskap om hur man på bästa sätt utvecklar produkter, tjänster, gränssnitt och samhällen som fungerar för alla. Vi vill dra vårt strå till stacken genom att söka efter väl underbyggda svar på viktiga frågor och därmed skapa förutsättningar för utveckling och förbättring. Ungefär 20 % av Funkas verksamhet har en direkt koppling till forskning och innovation.

Funka bedriver forskning och innovation på nationell, nordisk och europeisk nivå. Ibland på egen hand, men ofta tillsammans med ledande universitet, brukarorganisationer och andra expertorgan.

Vår forskning sker både på uppdrag av andra och på eget initiativ. Ofta handlar det om att vi tycker att det saknas fakta eller att vi har identifierat ett problem som behöver lösas. Innovationsprojekten har som mål att skapa  fungerande tjänster eller produkter av dessa lösningar.

Flera av Funkas uppdrag resulterar i rapporter som vi gärna delar med oss av. Om du tycker att någon rapport saknas här är du välkommen att kontakta oss. Tips, tankar och idéer om fenomen vi borde titta närmare på tar vi också gärna emot!

Pågående forsknings- och innovationsuppdrag

 • Alla kan texta!

  Tillsammans med Hörselskadades Riksförbund jobbar Funka för att fler ska texta sina möten, videos och konferenser. Tillsammans kan vi höja kvaliteten på autotextning och därmed sänka trösklarna för att använda textning – det är bra för alla!
 • Talet som ett digitalt verktyg

  Nu börjar ett spännande projekt om digital tillgänglighet för personer som stammar. Stamningsförbundet och Funka ska granska, testa och ta fram lösningar på en ofta bortglömd del av tillgängligheten.
 • Funka i stort EU-projekt om smart hälsa för äldre

  Tillgänglighet, användarcentrering och standardisering är viktiga komponenter som Funka bidrar med i projektet Gatekeeper. Målet är ett hälsosamt och självständigt liv för äldre med hjälp av ny teknik.

Avslutade forsknings- och innovationsuppdrag

 • Buddy – din bästa kompis!

  Tillsammans med Johannes Kepler Universitetet i Österrike har Funka fått finansiering för att utveckla ett AI-baserat verktyg för att rekommendera hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. EU-kommissionen finansierar forskningsprojektet.
 • Att ta vara på användarnas expertis

  Ett EU-finansierat forskningsprojekt där Funka fokuserar på användarnas erfarenheter av tillgänglighet.
 • Tillgänglighet i Smarta städer

  Smarta städer, eller Smart Cities som det också kallas, är ett koncept som omfattar alla typer av digitalisering och smart teknik. Men för att det ska fungera för alla måste det inte bara vara smart, utan tillgängligt. Vi bidrar till det i ett norskt forskningsprojekt.
 • Funka undersöker tillgänglighet i lärplattformar

  Skolan blir allt mer digital, vilket ger stora möjligheter för ökad inkludering. Men om lärplattformarna inte uppfyller kraven på tillgänglighet riskerar elever med funktionsnedsättning att utestängas. Det vill vi ändra på i ett nytt forskningsprojekt.
 • Användare som experter – nu börjar utbildningen

  Funka och Furuboda folkhögskola utbildar personer med funktionsnedsättning till experter på webbtillgänglighet.
 • Digitala betaltjänster för alla!

  Funka har vunnit en innovationstävling för att hjälpa fler att våga och kunna använda digitala betaltjänster. PTS finansierar projektet och Länsstyrelsen är vår partner.
 • Mer klarspråk genom maskininlärning

  Tillsammans med det statliga forskningsinstitutet RISE ska Funka undersöka om AI kan hjälpa redaktörer att skapa texter som är lättare att förstå.
 • Att involvera användare

  När personer med funktionsnedsättning är med och hittar nya lösningar, ställer krav och testar blir slutresultatet bättre för alla. I ett nytt forskningsprojekt ska Funka försöka bidra till bättre användarinvolvering.
 • Inbyggd tillgänglighet ger stöd till redaktörer

  Genom att bygga in tillgänglighet i webbpubliceringssystemen blir det möjligt för webbredaktörer att göra rätt, även om de inte själva är experter på tillgänglighet. Funka har fått finansiering för att utveckla bättre mallar med inbyggd tillgänglighet i EpiServer.
 • Funka påverkar marknaden för publiceringsverktyg

  Med finansiering från Europaparlamentet har vi fått chansen att bygga vidare på ett av våra mest nyskapande forskningsprojekt. Den här gången ska vi jobba tillsammans med CMS-producenter för att ta fram modeller för inbyggd tillgänglighet.
 • Funkas undersökning om klarspråk

  Vårdat, enkelt och begripligt. Så lyder de tre ledorden för klarspråk, en metod för att så många som möjligt ska kunna ta del av information. Men hur arbetar offentlig sektor egentligen med samhällsinformation på webben? Det undersöker vi i vår årliga enkät om begriplig information på webben: Klarspråksundersökningen.
 • Utbildning i tillgänglig turism

  För att alla människor oavsett förmåga ska kunna resa och uppleva saker på lika villkor måste turistindustrin bli bättre på tillgänglighet. Nu börjar vi ta fram en utbildning för chefer och personal.
 • Inkluderande utbildning kan överbrygga den digitala klyftan

  Tillsammans med europeiska tjänsteleverantörer, universitet och nätverk kommer Funka att utveckla utbildningsmaterial och manualer för ökade IT-kunskaper bland personer med funktionsnedsättning och äldre. Forskningsprojektet finansieras av EU-kommissionen.
 • Inkludering genom utbildning

  I ett nytt EU-projekt ska Funka tillsammans med partners från Slovakien och Tjeckien bidra till ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning.
 • Tillgänglighet - en självklar del i webb-utbildning

  I ett nytt spännnade EU-finansierat projekt arbetar vi med ledande universitet för att se till att framtidens proffs inom webb och IT får lära sig tillgänglighet direkt.
 • Smart Cities, tjänstedesign och tillgänglighet

  Norska kommuner som jobbar med konceptet Smart Cities får möjlighet att jobba med användarinvolvering på ett nytt sätt i Funkas innovationsprojekt om inkluderande tjänstedesign.
 • Inlevelse ger insikt – Funka i nytt spännande projekt

  Tillsammans med Certec vid Lunds Tekniska Högskola ska Funka ta fram utbildningsmaterial, Virtual Reality-upplevelser och 360°-filmer för att sprida kunskap om personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar.
 • Kriterier för kognitiv tillgänglighet

  Tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Svenska Institutet för Standarder tar Funka fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan ligga till grund för framtida lagstiftning.
 • Tillgänglighet i chatbottar

  Allt fler organisationer använder olika typer av chatbottar i sin kunddialog. Men funkar de för alla? Det ska Funka ta reda på i ett projekt tillsammans med norska skatteverket och branschorganisationen IAAP. Vill du vara med?
 • Användare som experter

  Det behövs fler som ger råd och stöd kring tillgänglighet nu när allt fler börjar fokusera på att följa lagen. Personer med funktionsnedsättning är en resurs som används allt för lite. Det tänker vi ändra på.
 • Långtidssjuka bidrar till utveckling av nya tjänster

  Funka bidrar med tillgänglighetsexpertis i ett EU-finansierat forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar ett system för samverkan mellan användare, vårdpersonal, forskare och innovatörer. Målet är att olika intressenter tillsammans ska ta fram nya lösningar för långtidssjuka.
 • Ungdomar får verktyg att driva tillgänglighetsfrågan

  Ökad självständighet och mer inflytande för unga med funktionsnedsättning är två av målen för ett spännande projekt som Funka deltar i med start nu i februari.
 • Funka i EU-projekt för bättre digitala lösningar inom hälsa

  Funka medverkar i det EU-finansierade projektet DigitalHealthEurope, som ska stödja spridning av digitala lösningar för personcentrerad integrerad vård i Europa.
 • Universitetsutbildning i webbtillgänglighet

  Funka, IAAP Nordic och fyra nordiska universitet utreder hur webbtillgänglighet ska bli en del av universitetsprogrammen i de nordiska länderna.
 • Innovationsprojekt om inkluderande information

  Tillsammans med Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet ska Funka ta fram en metod för att producera begriplig information. Baserat på erfarenheter från tidigare forskningsprojekt testar vi olika modeller för att nå personer med annat modersmål än svenska. Vinnova finansierar projektet.
 • Publiceringssystem som genererar tillgänglighet

  Tänk om de verktyg som används för att skapa webbplatser och intranät skulle ha inbyggd tillgänglighet från början, vad mycket lättare livet skulle bli! Snart kan det bli verklighet, för Funka har fått finansiering från EU-kommissionen för ett projekt som ska bidra till ökad tillgänglighet i publiceringssystem.
 • Virtual Reality för ökad kunskap om dolda funktionsnedsättningar

  Inlevelseövningar är ett bra sätt att öka medvetenhet om funktionsnedsättningar. Att låta personer med egna erfarenheter berätta om sina upplevelser fungerar ofta ännu bättre. Nu kombinerar vi dessa idéer i ett Vinnova-finansierat projekt där vi ska ta fram VR-upplevelser kring dolda funktionsnedsättningar. Tillsammans med Lunds Universitet och DART utvecklar vi utbildningsmaterial för ett mer inkluderande arbetsliv.
 • Kriterier för kognitiv tillgänglighet i digitala gränssnitt

  I ett nytt forskningsprojekt kommer Funka att ta fram testbara krav för att se till att digitala gränssnitt är tillgängliga ur ett kognitivt perspektiv. Dagens standarder och regelverk har fokus på tekniska lösningar för fysiska funktionsnedsättningar, men många användare har helt andra typer av behov.
 • Norsk myndighet låter Funka utreda demokrativerktyg

  Allt fler kommuner har börjat eller skulle vilja börja använda sig av digitala verktyg för medborgardialog, för att stärka den lokala demokratin. För att alla ska kunna delta på samma villkor måste verktygen naturligtvis vara inkluderande. Funka har fått norsk finansiering för att undersöka hur verktyg för medborgardialog fungerar för personer med funktionsnedsättning.
 • Tillgänglig språkinlärning för nyanlända

  Genom att vinna Post- och Telestyrelsen Innovationstävling får Lingio med Funkas hjälp möjlighet att göra sin språkapp tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
 • Tillgänglighet vid rekrytering

  I rekryteringsprocesser används ofta personlighetstester, men testerna är inte tillgängliga. WeCompose och Funka har vunnit Post- och Telestyrelsens innovationstävling med ett projekt som ska ändra på det.
 • Nytt forskningsprojekt om individanpassad tillgänglighet

  Ett system som anpassar sig efter användaren i stället för tvärtom, det låter nästan för bra för att vara sant, eller hur? Nu påbörjar vi ett forskningsprojekt som syftar till att ta fram och testa just den typen av flexibla system. Fokus är personer med kognitiva nedsättningar.
 • Funka leder ett stort EU-projekt om digital innovation

  Under de närmaste 3,5 åren kommer Funka leda ett stort projekt för att stödja digital innovation inom aktivt och hälsosamt åldrande, finansierat av EU-kommissionen.
 • Projekt om ett inkluderande arbetsliv

  Med finansiering från norska UNIKT ska Funka ta fram goda exempel och bra lösningar för att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Många fokuserar på problemen, men vi vill peka på det som fungerar!
 • Nu digitaliserar vi revisionerna!

  Med stöd från Vinnovas innovationsfinansiering ska Funka utveckla och testa en prototyp för digital hantering av expertbaserade tillgänglighetsgranskningar av webbgränssnitt.
 • Nytt forskningsprojekt om att tolka WCAG

  Funka ska tillsammans med tyska DIAS och franska BrailleNet jämföra och diskutera hur man bäst mäter webbtillgänglighet. Målet är att uppnå samsyn mellan olika experter.
 • Förbättrad digital hälsokompetens i Europa

  Funka har fått ytterligare ett EU-projekt beviljat. IC Health ska utveckla modeller för att förbättra EU-medborgarnas kunskaper om hälsa på webben.
 • Undersökning om hur information ska nå fler

  Just nu genomför Funka en uppföljande undersökning om hur offentlig sektor informerar personer som av olika skäl har svårt att läsa och förstå information. Den här gången har vi även med nyanländas perspektiv.
 • Nytt projekt om begriplighet

  Funka deltar i ett spännande projekt som handlar om hur personer med olika typer av kognitiva svårigheter ska få mer begriplig samhällsinformation. Dyslexiförbundet leder projektet som finansieras av Arvsfonden.
 • Verktyg för att mäta tillgänglighet

  En av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Bäst i branschen” är Ayond som tillsammans med Funka ska utveckla ett verktyg för att mäta tillgänglighet – på riktigt.
 • Att jobba med dyslexi – nytt spännande projekt

  Dyslexiförbundet leder ett projekt som ska undersöka hur personer med dyslexi hanterar sin arbetssituation. Projektet som Funka deltar i heter Orden på jobbet.
 • Handbok för kommunala funktionshinderråd i Norge

  Funka har fått finansiering från Norges kommunal- och moderniseringsdepartement för att utveckla en handbok för personer som är aktiva i kommunala och regionala funktionshinderråd i Norge.
 • Tillgänglighet och turism

  Funka har fått ännu ett projekt i Turkiet: nu ska vi ta fram instruktionsfilmer om tillgänglighet och funktionsnedsättning för den turkiska branschorganisationen för turistguider.
 • Funka i europeiskt forskningsprojekt om kvinnor med funktionsnedsättning

  Funka har tillsammans med 14 europeiska partners fått EU-finansiering för ett forskningsprojekt med syfte att riva hinder för kvinnor med funktionsnedsättning.
 • WeGovNow: från e-förvaltning till gemensam förvaltning

  Tillsammans med Empirica och andra partners deltar Funka i ett forskningsprojekt som ska utveckla en ny, interaktiv plattform för medborgardialog och digitalt engagemang.
 • Innovativt och tillgängligt boende

  Nu är projektet TTT klart. Funka har tillsammans med Gisselberg Arkitekter tagit fram ett koncept för en ny typ av gemensamhetsboende i ett projekt finansierat av Boverket.
 • Innovativt lärplattformsprojekt

  Med stöd från innovationsprogrammet Eurostars vidareutvecklar Funka i samarbete med Claned Group och Laurea universitet i Finland lärplattformen CLANED så att den bland annat blir tillgänglig och mer användarvänlig.
 • Slå hål på myterna!

  Med finansiering från Jimmy Dahlstens fond har Funka fått förmånen att driva ett projekt för att inspirera till kreativa lösningar för att uppnå högre tillgänglighet.
 • Funka för Föräldrar

  Funka är en av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling Förenkla för föräldrar. Vi utvecklar en plattform för kommunikation mellan föräldrar, lärare och elever som funkar för alla.
 • Ett inkluderande verktyg för datainsamling

  Enkäter och undersökningar fungerar ofta dåligt för personer med olika funktionsnedsättningar. Det är ett av skälen till att dessa användare inte syns i statistiken. Funka, Kungliga Tekniska Högskolan och Dyslexiförbundet får nu innovationsstöd av Vinnova för att ta fram ett verktyg som fungerar för alla.
 • Navigationshjälp för dementa resenärer

  Nu har projektet Navmem, som syftar till att ta fram ett orienteringshjälpmedel för att öka tryggheten hos personer med minnesproblem, avslutats. Funka har deltagit i slutfasen av projektet och bland annat bidragit med affärsutveckling och tillgänglighetskrav.
 • "Smartare möten"

  Funka, KTH, Stockholms stad och flera funktionshinderorganisationer testar metoder för effektivare kommunikation för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. PTS Innovationstävling finansierar projektet.
 • Webb app för egeninventering

  Med finansiering från CreatiFi har Funka utvecklat en app för egeninventering av tillgänglighet i byggd miljö. Tanken är att våra kunder ska kunna göra mer på egen hand.
 • Funka leder Europeiskt nätverk om aktivt åldrande

  EU-kommissionen har gett Funka i uppdrag att leda och koordinera arbetet med partnerskapet för innovation kring aktivt och hälsosamt åldrande. Projektet finansieras av EUs ramprogram för forskning, Horisont 2020.
 • En digital skola för alla

  Funkas innovationsprojekt ”Digital skola för alla” tar fram en prototyp för tillgängliga gränssnitt i grundskolan, något som i dagsläget saknas på marknaden. Projektet finansieras av VINNOVA inom programmet Innovativ IKT.
 • Kognitiv tillgänglighet: en kunskapsöversikt

  Tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Dyslexiförbundet har Funkas industridoktorand Stefan Johansson medverkat i en kartläggning av den kunskap som finns på området.
 • Tillgänglighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar

  Som ett led i att öka kunskaperna om tillgänglighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar har Funka genomfört en pilotstudie tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Projektet har tittat närmare på hur personer med psykiska funktionsnedsättningar använder sig av elektronisk kommunikation.
 • Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt

  Funka har granskat och testat befintliga navigationskoncept i mobiler och utarbetat riktlinjer i samarbete med ett 20-tal kunder. Ett av projektets resultat är Funkas Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt, fria för alla att använda.
 • Forskningsprojekt om Downs syndrom

  Med norska Karde som projektledare och finansiering från EUs 7 ramprogram driver vi ett projekt för att personer med Downs syndrom ska kunna integreras bättre i samhället. Funkas Stefan Johansson är expert i teamet.
 • Begripsam – Funka fokuserar på kognitiv tillgänglighet

  På uppdrag av bland annat Dyslexiförbundet och FUB och med finansiering av Arvsfonden och Konsumentverket medverkar Funka i ett projekt för att undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Funka om sociala medier – igen

  Med finansiering från den norska forskningsinstitutionen IT-funk har Funka tillsammans med det norska forskningsbolaget Karde undersökt hur ungdomar med Asperger använder sociala medier. Undersökningen har genomförts i både Sverige och Norge. Genom enkätundersökningar och statistik har vi fått fram ett underlag som förhoppningsvis kan leda till ett större forskningsprojekt längre fram.
 • Surfplattor i skolan

  På uppdrag av Norges Blindeforbund och med finansiering av norska utbildningsmyndigheten Utdanningsdirektoratet har Funka undersökt hur surfplattor fungerar för elever, lärare och föräldrar med olika förmåga. Slutrapporten presenteras på norska.
 • Riktlinjer för mobilgränssnitt

  På eget initiativ och med finansiering från Internetfonden har Funka kartlagt, testat och analyserat befintliga mobilgränssnitt, skissat på förbättringar och testat dessa med användare med olika typer av funktionsnedsättningar. Riktlinjerna är fria för alla att använda och feed back och åsikter välkomnas! Riktlinjerna finns översatta till norska, engelska och franska.
 • Funka utvärderar digitala lärplattformar

  Digitala lärplattformar har blivit ett viktigt verktyg i undervisning på alla nivåer. Men för att alla elever och studenter ska kunna använda dessa måste de vara tillgängliga. Funka har undersökt hur lärplattformarna faktiskt fungerar.
 • Tillgänglighet i Adobe LiveCycle Designer

  På uppdrag av Adobe har Funka testat hur Adobe LiveCycle Designer fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv för att skapa e-tjänster. Lösningar skapade med LiveCycle Designer kan göras mer tillgängliga för användarna än dokument skapade med Adobe Acrobat. Fördelen med LiveCycle Designer är att det går att göra mer bland annat med dynamiska formulär.
 • Automatiska översättningar på webben

  På eget initiativ och med finansiering från Internetfonden har Funka undersökt hur automatiska översättningar som integreras direkt i gränssnittet fungerar för användare med olika förutsättningar. Genom att jämföra översättningar gjorda av auktoriserade översättare med de automatgenererade översättningarna och ställa kontrollfrågor på innehållet kunde vi tydligt se vilka problem som finns med automatiska översättningar. Skillnaden mellan olika språkgrupper är särskilt intressant.
 • Begriplig Samhällsinformation

  Funka har på uppdrag av Afasiförbundet, Dyslexiförbundet FMLS, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB, Riksförbundet Attention och Sveriges Dövas Riksförbund undersökt hur olika målgrupper föredrar att ta till sig information. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.
 • Pdf - bra eller dåligt?

  På uppdrag av Adobe har Funka genomfört en undersökning av hur pdf-dokument fungerar med olika hjälpmedel. Genom användartester och expertutvärderingar har vi konstaterat att pdf-formatet i sig oftast inte är ett problem, utan bristen på kompetens hos den som skapar dokumentet.
 • Användarutbildning

  Funka har tagit fram en användarutbildning som riktar sig till synskadade och blinda personer för att de ska kunna lära sig hantera sina hjälpmedel fullt ut, exempelvis förstoringsprogram och skärmläsare. Utbildningen finansieras av Blindas Väl.