Kriterier för kognitiv tillgänglighet

Många gränssnitt är svåra att förstå. Därför tar vi fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet som kan fungera i lagstiftning.

Dagens standarder för webbtillgänglighet som den europeiska lagstiftningen pekar på omfattar till stor del behov hos personer med fysiska nedsättningar, vilket innebär att stora målgrupper lämnas utanför regelverket.

Visserligen finns det rekommendationer för hur man ska utforma gränssnitt så att de fungerar bättre för personer med kognitiva nedsättningar, men de har hittills inte fått något egentligt genomslag.

Nu när vi har minimikrav på tillgänglighet i lagen är det tyvärr just den nivån de allra flesta siktar på, säger Susanna Laurin, chef för Forskning och innovation på Funka. Därför är det extra viktigt att säkerställa att alla målgruppers behov omfattas av lagens krav.

Tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska Institutet för Standarder och Stockholms Universitet har Funka under 2018 genomfört en förstudie, som nu har resulterat i att vi får genomföra själva projektet, med finansiering från Vinnova.

Skolan i fokus

Krav på tillgänglighet ur ett kognitivt perspektiv behövs i alla gränssnitt, men vi kommer i det här projektet att ta utgångspunkt i skolan. Det är naturligt eftersom undervisningen digitaliseras och bristande tillgänglighet påverkar barn och unga särskilt. Dessutom finns det stor besparingspotential för samhället om de verktyg som används i undervisningen fungerar för fler elever.

I genomföringsfasen kommer vi att välja ut och testa kriterier ur flera aspekter. Dels ska de verkligen göra nytta för målgruppen, dels ska de hålla för lagstiftning. Därför har vi stort fokus på användartester och tekniska tester. Vi har projektpartners från kommersiell, offentlig och ideell sektor för att säkerställa att vi får med alla relevanta perspektiv.

När vi fått fram kriterier som uppfyller de krav vi satt upp börjar arbetet med att föra in dem i internationell standardisering. Det finns i dagsläget ett stort behov av kriterier för kognitiv tillgänglighet så det borde inte bli svårt att åstadkomma. Däremot tar det alltid tid, eftersom nya krav behöver kontrolleras och godkännas av åtskilliga instanser innan de blir verklighet.

Kognitiva kriterier och prototyper (engelsk text), öppnas i nytt fönster


Finansiering:
Utmaningsdriven innovation, VINNOVA
Konsortium: Funka (projektledare), Svenska Institutet för Standarder, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Eskilstuna Skoldatatek, Lingio, Studentlitteratur, Gleerups, Försäkringskassan och IAAP Nordic.
Period: Maj 2019 – April 2021
Budget: 2,2 MSEK (steg 2)

Kriterier för kognitiv tillgänglighet i digitala gränssnitt (steg 1)