Kriterier för kognitiv tillgänglighet i digitala gränssnitt

Internationella standarder för webbtillgänglighet har fokus på tekniska aspekter, vilket främst underlättar för användare med hjälpmedel. Men för många användare är gränssnittens utformning, logik och begriplighet som skapar svårigheter. Därför vill vi ta fram testbara kriterier för kognitiv tillgänglighet.

I samarbete med Stockholms Universitet, Swedish Standards Institute och Specialpedagogiska Skolmyndigheten har vi fått finansiering från Vinnova för att arbeta med nya krav. Målet är att utforma krav som kan inkorporeras i internationell standard och lagstiftning.

IT genomsyrar idag det mesta i samhället. Vi förväntas själva hantera allt mer på nätet och tjänsterna blir mer och mer komplexa. Många användare upplever svårigheter med att hantera digitaliseringen. EU-lagstiftningen ställer krav på e-tillgänglighet, men de standarder som lagarna baseras på ger inte tillräckligt stöd för kognitiv tillgänglighet. Samtidigt ökar antalet personer med kognitiva nedsättningar.

Vi kan inte bara passivt se på när stora grupper ställs utanför digitaliseringen, särskilt inte när kraven på tillgänglighet faktiskt skärps på det tekniska området, säger Funkas vd Susanna Laurin, som har lång erfarenhet av standardisering. Det här känns som något av det viktigaste vi gör just nu. Om vi lyckas kan vi bidra till att förändra samhället i en inkluderande riktning för mycket stora grupper.

Kognitiva tillgänglighetskrav behövs på många områden, men i det här projektet har vi valt att fokusera på skolan. Eftersom allt mer av undervisningen sker med hjälp av digitala läromedel är behovet av standardiserade kriterier på området mycket stort. Resultatet av bättre minimikrav vad gäller kognition skulle ge möjlighet till mer effektiv undervisning och att fler elever når kunskapsmålen, samt minskade kostnader för specialinsatser. Men även inom andra sektorer i samhället är behoven stora.

Projektet har beviljats stöd i den första initieringsfasen där vi ska kartlägga behov, ta fram koncept för utveckling av kriterierna, genomföra en omvärldsanalys och planera själva genomförandedelen.


Finansiering: Utmaningsdriven innovation, VINNOVA
Konsortium: Funka (projektledare), Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, Swedish Standards Institute och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Period: April 2018 – December 2018.
Budget: 450 000 SEK (steg 1)