Norsk myndighet låter Funka utreda demokrativerktyg

Med finansiering från norska Barne- ungdoms og familiedirektoratet genomför Funka nu ett projekt där digitala verktyg för medborgardialog ska granskas för att öka kunskapen om hur dessa verktyg fungerar för personer med funktionsnedsättning och hur de kan göras tillgängliga för alla.

Kommunerna har en nyckelroll i det demokratiska systemet i många länder. I Norden har kommunen ansvar för viktiga delar av välfärdssamhället med direkt påverkan på medborgarnas vardag. Med den ökade digitaliseringen finns nu allt fler möjligheter för kommuner att öppna för medborgarinflytande i olika processer. Många kommuner använder sig redan av olika verktyg för detta, men hittills har det inte funnits någon översikt över verktygens tillgänglighet.

Digitala lösningar för medborgardialog kan vara ännu viktigare för personer som har svårt att delta på andra sätt, på grund av exempelvis motoriska nedsättningar, säger Lena Drevsjø, projektledare vid Funkas Oslokontor som ansvarar för granskningen. Jag hoppas att det här projektet kan göra det enklare för kommuner att välja rätt verktyg framöver.

Det finns idag mycket lite kunskap internationellt sett om tillgänglighet av digitala demokratiska processer. Det finns inte heller någon praktisk vägledning som vänder sig till de politiska instanser som vill genomföra initiativ för medborgardeltagande på lokal nivå. I det här projektet kommer Funka att presentera de olika verktygens grad av tillgänglighet så leverantörerna kan förbättra dem. Vi kommer även att sammanställa en rapport till Norges alla kommuner som kan användas för att ställa krav på leverantörer och/eller hjälpa kommuner att välja rätt verktyg.

Testerna genomförs i samarbete med kommunerna Skedsmo, Stavanger, Tromsø, Sarpsborg, och Asker, som bidrar med kunskap om redan kända användarproblem, och dialog om eventuellt tänkbara förändringar i hur verktygen används och utformas. Metodiken vi använder är en kombination av expertutvärderingar och användartester, samt intervjuer och fokusgrupper.

På uppdrag av det norska Kommunal- og moderniseringsdepartementet genomför Funka just nu även en förstudie gällande digitala verktyg för medborgardialog. Det uppdraget innebär en kartläggning av hur digitala verktyg för medborgardialog används i kommuner. Vi hoppas och tror att de här aktiviteterna kan ge intressanta synergieffekter.

 

Finansiering: Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Tilskudd til arbeid med universell utforming)
Konsortium: Funka
Period: April 2018 – December 2018
Budget: 300 000 NOK

Utredning av digitala verktyg för ökad medborgardialog