Innovationsprojekt om inkluderande information

I samarbete med Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet tar Funka fram en metod för att göra kommunal information mer tillgänglig och begriplig för personer med annat modersmål än svenska. Projektet finansieras av Vinnova.

Information från myndigheter kan vara svår att förstå och använda sig av. Det är ganska vanligt att använda texter på så kallad lättläst svenska till alla olika målgrupper som behöver stöd, trots att dessa personer kan ha mycket olika förutsättningar och behov. Bristen på relevant och målgruppsanpassad information kan bli särskilt påtaglig för den som har ett annat modersmål än svenska och behöver komma in i det svenska samhället.

Projektet bygger vidare på erfarenheter från tidigare projekt där vi bland annat testat olika sätt att informera och instruera med personer med olika typer av kognitiva nedsättningar. Dessutom har vi testat hur automatiska översättningar fungerar och hur man bäst använder dem.

Genomförande

Genom intervjuer och tester undersöker vi hur användare i målgruppen förstår olika typer av kommunal information. Därefter bearbetar vi materialet och presenterar det på nya sätt, i olika format och versioner, med och utan bilder, illustrationer och ljud. Varje iteration testas med användare och vidareutvecklas under projektets gång. Linnéuniversitetet bidrar med vetenskaplig metodik så vi säkerställer att resultaten håller för att upprepas i andra sammanhang. Målet med projektet är att få fram en metod som alla kommuner och även andra kan använda för effektiv kommunikation med personer med annat modersmål än svenska.


Finansiering: Vinnova (utlysningen Normkreativ innovation 2018)
Konsortium: Funka (projektkoordinator), Botkyrka kommun och Linnéuniversitetet, institutionen för medier och journalistik.
Period: Juni 2018 – April 2020
Budget: 1 784 000 SEK


Projektet Begriplig samhällsinformation

Projekt om Google Translate och översättning på nätet