Tillgänglighet för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Under vintern 2013/2014 genomförde Funka i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, ett forskningsprojekt för att ta reda på hur personer med psykiska funktionsnedsättningar använder elektronisk kommunikation. Studien finansierades av Post- och Telestyrelsen.

Mycket är känt inom tillgänglighetsområdet vad gäller att göra elektronisk kommunikation tillgänglig för personer med nedsatt syn, hörsel eller motorik. För grupper med kognitiva eller psykiska funktionshinder känner vi till betydligt mindre.

För att öka kunskaperna om vilka behov och problemställningar som finns vad gäller elektronisk kommunikation för personer med psykiska funktionsnedsättningar har vi bedrivit projektet i samtalsform och genomfört workshops med fler än 100 personer med olika psykiska sjukdomar.

Studien har bedrivits i så kallad aktionsforskningsform av forskare, tillgänglighetsexperter och experter på psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Deltagarna från målgruppen har både medverkat i att utveckla metoder för datainsamling, och delat med sig av sina personliga erfarenheter. Deltagarna har också medverkat i resultatanalysen.

 

Finansiering: Post-och Telestyrelsen
Konsortium: Kungliga Tekniska Högskolan, KTH (Projektledare), Funka och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMS.
Tidsperiod: oktober 2013 – februari 2014