Användare som experter

Ökade krav på digital tillgänglighet genererar stor efterfrågan på expertis. Samtidigt påverkas personer med funktionsnedsättning dagligen av otillgängliga tjänster, och andelen individer i målgruppen som står utanför arbetsmarknaden är stadigt hög. Det låter som om det finns förbättringsmöjligheter – så vi skapade ett projekt.

I projektet Användare som experter har vi tagit fram och testat en kurs i återkoppling och granskning av digital tillgänglighet som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar. Målet med kursen är att deltagarna utbildas till användarexperter som kan granska gränssnitt och kommunicera kring problem och lösningar för tillgänglighet med utgångspunkt i sina egna behov och erfarenheter.

Kursupplägg

Kursen var uppdelad på två terminer där den ena terminen syftade till att ge förutsättningar för deltagarna att vara aktiva användare med kunskap och verktyg att ge konstruktiv återkoppling kring tillgänglighet. Den andra terminen var av fördjupande karaktär där deltagarna utbildats till användarexperter som kan genomföra granskningar av webtillgänglighet på en grundläggande nivå.

Kursen har haft två huvudsakliga innehållsdelar som har löpt parallellt;

  • kunskap om webbtillgänglighet
  • kunskap om rollen som aktiva användare och användarexperter för ökad tillgänglighet.

Arbetsformer och innehåll har präglats av folkbildningens syften och utgångspunkter där deltagarna är aktiva medskapare av kursen utifrån sina behov, förutsättningar och mål för att skapa delaktighet och samhällsengagemang.

Genomförande

Pilotkursen ”Användare som experter” genomfördes inom studieformen särskild kurs på Furuboda folkhögskola under ett läsår, höstterminen 2021 - vårterminen 2022. Kursen genomfördes av föreläsare från Furuboda och Funka. Kursen genomfördes helt på distans med deltagare från hela landet. Kursdeltagarna hade alla olika behov av tillgänglighet kopplade till  funktionsnedsättningar som rörde syn, hörsel, kognition eller motorik.

Kursen var helt anpassad till det digitala formatet och val av digital utbildningsplattform, videomötesplattform, dokumenttyper för studiematerial och tolkning har utformats utifrån deltagarnas behov av tillgänglighet. Utifrån behov av förutsägbarhet och tydlighet har personlig mentorskontakt med stöd i studieplanering också använts.

I slutet av vårterminen kursdeltagarna en praktik hos fyra offentlig organisationer på kommunal och regional nivå. Eleverna arbetade i grupper med att granska organisationernas webbplatser på ett antal punkter i de lagstadgade kraven, och gav sedan sin återkoppling i digitala workshops som utfördes med varje organisation för sig.

Resultat

Testerna av utbildningen, modellerna för återkoppling och praktiken har givit mycket goda resultat. Deltagarna i utbildningen är nöjda både med innehållet och arbetsformen på utbildningen. Utöver fördjupad kunskap om webbtillgänglighet har deltagarna har uttryckt att de har fått en större medvetenhet om sina egna och andras behov gällande tillgänglighet, verktyg att kommunicera och reflektera kring de behoven samt stärkt tilltro till den egna förmågan. Deltagarna kommer kunna ta med sig den kunskap de har utvecklat under kursens gång i sina framtida yrkesutövningar på olika områden. Dessutom har de visat intresse av att vara med i en panel av användarexperter som kan ge stöd till offentliga organisationer i deras tillgänglighetsarbete på en ad hoc basis.

Samtliga piloter kommer att ta med sig insikterna från testerna in i konkreta åtgärder när det gäller tillgängligheten på deras webbplatser och samtliga är positiva till möjligheten att kunna konsultera användarexperter som en del i den ordinarie verksamheten kring tillgänglighet.


Finansiering: Vinnova
Konsortium: Föreningen Furuboda (projektledare), Stiftelsen Blindas Väl, Länsstyrelsen i Skåne, IAAP Nordic och Funka.
Period: april – november 2019
Budget: 497 295 SEK

Projektuppdatering

  • Enkät: Utbildning för att jobba med webbtillgänglighet

    Skulle du vilja lära dig mer om webbtillgänglighet, och kanske jobba med det i framtiden? Då kanske du vill hjälpa oss med att svara på några frågor!
  • Enkät: Användare som experter

    Tycker du det är svårt med webbtillgänglighet? Verkar kraven i webbtillgänglighetsdirektivet oöverstigliga? Då kanske du vill hjälpa oss att ta reda på om personer med funktionsnedsättning – de verkliga experterna på tillgänglighet – skulle kunna