Funka i EU-projekt för bättre digitala lösningar inom hälsa

Empirica, som är en av våra närmaste forskningspartners i Tyskland, leder ett starkt konsortium som har fått finansiering för ett nytt EU-projekt kallat DigitalHealthEurope. Målet med projektet är att stödja storskalig utbyggnad av digitala lösningar för personcentrerad integrerad vård. Projektet kommer att ge ett samlat stöd till den digitala omvandlingen av prioriterade områden inom hälso- och vårdsektorn i EU: s strategi för den digitala inre marknaden. Vi på Funka ser fram emot att bidra till detta viktiga arbete.

Projektet kommer att stödja EU-kommissionen med att främja den digitala omvandlingen av hälso- och omsorgssektorn genom att prioritera tre områden:

  • säker tillgång till och delning av hälsodata över gränserna för EU:s medborgare
  • bättre data för att främja forskning, förebyggande av sjukdomar och personlig hälsa och vård
  • digitala verktyg för medborgares inflytande och personcentrerad vård.

DigitalHealthEurope är ett samarbete mellan 17 partners med lång erfarenhet, stor bredd och ledande kompetens. Standarder, innovation, tillgänglighet inom hälso- och sjukvård bara för att nämna några. Dessutom finns partners både på teknisk och politisk nivå, vilket ger stor potential att påverka både strategiskt och praktiskt.

Det här är ett strategiskt och långsiktigt projekt, säger Roberto Zuffada, projektledare för Funkas europeiska projekt. DigitalHealthEurope bygger vidare på resultat från det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande (EIP on AHA) som samordnas av Funka genom WE4AHA-projektet.

DigitalHealthEurope kommer att koordinera och leverera stöd till EU-kommissionen och andra stora aktörer inom hälso-och vårdsektorn, genom att underlätta genomförandet av så kallad twinning, ett instrument för institutionellt samarbete mellan offentliga förvaltningar i EU: s medlemsstater och mottagarländer eller partnerländer. Intressenter kommer också att uppmuntras att samverka och dela erfarenheter.

Samarbetsplattformar för initiativ om standardisering, tillgänglighet och hantering av hälsodata

Projektet ska upprätta och förvalta tre samarbetsplattformar för att anpassa alla insatser för pågående och framtida initiativ som stöder de tre prioriterade områdena för digital omvandling av hälsa och vård. Fokus kommer att ligga på standardisering, tillgänglighet och hantering av hälsodata i ett gränsöverskridande sammanhang. Samarbetsplattformarna kommer att inrättas för att möjliggöra för organisationer att hitta lämpliga partnerskap, för att ge medborgare tillgång till och hantering av samlade hälsodata inom hela EU, och för att stärka samverkan mellan medborgare och vårdgivare.

Funka kommer att leda projektets första arbetspaket där information om befintliga digitala tjänster för personcentrerad integrerad vård kommer att samlas in och förberedas för analys. Vi kommer även att leda processen med att bygga upp en tjänst för råd kring finansiering och stöd för initiativ för personcentrerad integrerad vård. Tjänsten kommer att täcka offentliga finansieringskällor på EU-nivå, privata fonder och andra typer av bidragsgivare på olika nivåer. I detta arbetspaket kommer databasstrukturen och erfarenheter från EIPonAHA-portalen att användas, vidareutvecklas och förbättras.

Digital omvandling av hälso-och vårdsektorn på EU:s digitala inre marknad (på engelska), öppnas i ett nytt fönster

EIP on AHA, det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande (på engelska), öppnas i ett nytt fönster

Finansiering: Europeiska kommissionen
Konsortium: Empirica Gesellschaft für Kommunikations-und Technologieforschung mbH (Project Coordinator), Serviços Partilhados do Minestério da Saúde, EIP on AHA Reference Site Collaborative Network, European Regions Research and Innovation Network, AGE Platform Europe, European Patient’s Forum, ECHAlliance Company, European Institute for Health Records, Open Evidence, Forschungszentrum Jülich, European Alliance for Personalised Medicine, European Health Telematics Association, International Foundation for Integrated Care, The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl, Central European Initiative and the European Coordination Committe of the Radiological, Electromedical and Healthcare Industry och Funka.
Period: januari 2019-december 2020
Budget: 4 000 000 EURO