Begripsam – Funka fokuserar på kognitiv tillgänglighet

På uppdrag av bland annat Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och FUB och med finansiering av Arvsfonden och Konsumentverket kommer Funka att medverka i ett projekt för att undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta svårt att beskriva vad det är som skapar svårigheter. Vi vet att många upplever webbplatser, e-handel och tjänster via nätet som svåra. Även biljettautomater, informationssystem och mycket annat skapar svårigheter och en känsla är att dessa svårigheter ökar i takt med att mer och mer av samhällsservice och handel blir digital.

Projektet Begripsam kommer att pågå i tre år och finansieras av Arvsfonden och Konsumentverket. Det drivs av Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet, FUB och ytterligare handikapporganisationer. Funka är samarbetspartner i projektet och vår ideolog Stefan Johansson kommer att leda vårt arbete som bland annat handlar om:

  • Hur kan personer som har stora svårigheter att berätta vad de upplever som svårt ändå berätta att de tycker att något är svårt?
  • Hur kan personer med kognitiva svårigheter medverka i utvecklings- och utvärderingsprocesser? Inte bara som testpersoner utan som jämbördiga parter och under former som ger ett verkligt inflytande?
  • Hur kan de krav som personer med kognitiva svårigheter har inarbetas i standarder eller utgöra grund för guidelines och riktlinjer.

Det här är grundläggande frågor och arbetet inleds med metodstudier och inventeringar av olika slags verktyg.

I projektet kommer ett antal personer som själva har olika funktionsnedsättningar att få utbildning och erbjudas möjligheter att bygga upp kunskaper och erfarenheter som gör att de på sikt kan ta plats i svenska och internationella standardiseringsgrupper. Idag är det mycket få personer som representerar detta perspektiv. Så en viktig uppgift för projektet är att helt enkelt bygga upp kompetens hos personer som sedan kan medverka i olika sammanhang.

En annan viktig del i projektet är att skapa möjligheter för personer som har kognitiva svårigheter att själva ta initiativ till att påverka de aktörer som idag skapar för krångliga lösningar. Om det lyckas kommer resultatet att bli ett mindre krångligt samhälle för alla.

Finansiering: Arvsfonden och Konsumentverket
Konsortium: Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet, FUB och ytterligare funktionshinderorganisationer
Tidsperiod: 2013-2016

Projektrapportering

  • Begripsam lever vidare

    Det viktiga Arvsfondsprojekt om kognitiv tillgänglighet som Funka deltagit i är nu avslutat. Men i stället för att lägga ner verksamheten bildas nu Föreningen Begripsam, för att fortsätta påverka samhället i en riktning mot kognitiv tillgänglighet.