Funka i expertgrupp för Webbtillgänglighetsdirektivet

Exakt hur tillsynen av hur de skärpta lagkraven för tillgänglighet efterlevs ska ske i Europa diskuteras just nu i en politiskt tillsatt arbetsgrupp inom EU. För att ge både kommissionen och denna grupp råd och rekommendationer har 7 externa specialister upphandlats. Funkas Susanna Laurin är en av dessa.

Efter att EU beslutat om ett direktiv som innebär krav på tillgänglighet för webbplatser och appar inom offentlig sektor håller nu medlemsländerna som bäst på att implementera regelverket i nationell lagstiftning. Detta kallas övergångsperiod och med byråkratiska mått mätt är den kort.

De länder som inte tidigare har haft lagstiftning inom webbtilllgänglighet kommer att behöva genomdriva ny lagstiftning. I de länder där lagstiftning finns behöver den uppdateras för att harmonisera med det nya EU-direktivet. 23 september 2018 ska allt vara på plats.

Olika länder hanterar övergångsperioden på olika sätt. Det är spännande och lärorikt för oss som har liknande strategiska uppdrag åt flera Europeiska regeringar parallellt, säger Susanna Laurin, VD på Funka.

I Sverige genomförs utredning inklusive konsekvensanalys på uppdrag av regeringskansliet. På Funkas Tillgänglighetsdagar i april kommer utredaren Henrik Ardhede att presentera hur arbetet fortskrider. I Finland använder man en betydligt öppnare metod, där experter bjuds in till regelbundna dialogmöten.

Tillsynsarbetet i fokus

På EU-nivå sker förhandlingar med medlemsstaterna bland annat om hur kontrollen, ibland kallad övervakning, av hur kraven uppfylls, ska gå till. I Webbtillgänglighetsdirektivet står nämligen tydligt att varje medlemsland ska mäta att offentlig sektor uppfyller kraven på tillgänglighet och rapportera detta till kommissionen. Detta ska ske med en av EU sanktionerad metodik.

Funka genomförde på EU-kommissionens uppdrag tillsammans med W3C, Empirica, EDF och COWI en omfattande studie av existerande mätmetoder vilken resulterade i ett antal rekommendationer om hur mätningen ska gå till. I december 2016 presenterade Susanna Laurin slutrapporten för den Webbtillgänglighetsdirektivets arbetsgrupp i Luxembourg.

I det nya uppdraget för EU-kommissionen ska vi ge stöd med expertkunskap för att säkerställa att förhandlingsprocessen baseras på realistiska antaganden av vad som faktiskt kan mätas och hur man gör det mest resurseffektivt och kvalitativt med användarnas perspektiv i fokus.

Till vår hjälp har expertgruppen ett sekretariat och vi kommer naturligtvis ha en nära kontakt med både kommissionen och den politiska arbetsgruppen.

Jag ser fram emot det här arbetet, säger Susanna Laurin. Det är en utmaning att få så många länder med olika förutsättningar att förstå den här ganska komplexa materien. Webbtillgänglighetsdirektivet har förutsättningar att göra stor nytta för slutanvändarna, men det är viktigt att vi lyckas få fram en mätmetod som driver utvecklingen mot ökad inkludering.

De utredningar som sker på nationell nivå handlar bland annat om vilken myndighet som ska utöva tillsyn med lagen, vilka avgränsningar som ska göras vad gäller aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet med skattemedel, om kompletteringar ska ske utöver minikraven i direktivet och så vidare.

Web Accessibility Directive Expert Group, WADEX (engelsk text), öppnas i nytt fönster

Webbtillgänglighetsdirektivet, öppnas i nytt fönster

Funkas rekommendationer för att mäta tillgänglighet

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)