Funka har kartlagt funktionshinderpolitiken i Skåne

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har Funka kartlagt hur Skånes kommuner och Region Skåne arbetar med funktionshinderfrågor. Utifrån kartläggningen kan länsstyrelsen ge stöd till genomförandet av den nya nationella funktionshinderspolitiken.

Under december och januari intervjuade Funka tjänstepersoner och förtroendevalda i Skånes kommuner och region. Syftet var att ta reda på vilka strategier som finns för funktionshinderspolitiskt arbete, och hur väl dessa strategier fungerar. Funka pratade också med representanter för funktionshinderorganisationerna i länet för att höra hur de anser att arbetet fungerar i nuläget. Totalt genomförde Funka över fyrtio intervjuer.

Det här var verkligen ett spännande uppdrag, säger Emil Gejrot, utredare på Funka. Vi har haft många intressanta samtal som har gett oss en bättre bild av såväl det strategiska som det praktiska arbetet med funktionshinderfrågor i Skåne idag.

Bakgrunden till uppdraget är den nya nationella funktionshinderspolitiken som riksdagen beslutade om i november 2017. Nu utgår den svenska politiken från FN:s funktionsrättskonvention, vilket gör det ännu tydligare att funktionshinderfrågor handlar om mänskliga rättigheter. Kommuner och regioner, som offentliga aktörer som medborgare har mycket kontakt med i vardagen, har ett särskilt ansvar för uppfyllelsen av det nya målet. För att de inte ska behöva bära ansvaret helt själva har länsstyrelserna fått i uppgift av regeringen att ge ändamålsenligt stöd. Länsstyrelsen i Skåne, å sin sida, ville ta reda på vilket stöd som faktiskt efterfrågades, och beslöt därför att börja med att kartlägga arbetet i sitt län.

Kartläggningen som gjordes av Funka ger oss en tydlig bild av vad det finns för brister på systemnivå som vi kan försöka göra något åt tillsammans med kommunerna, säger Emma Melander Borg, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen i Skåne. Vi vet nu också mycket mer om vad det finns för goda exempel som kan användas av andra kommuner eller i andra verksamheter.

Resultaten av kartläggningen presenteras i en längre rapport. Den visar att det finns både styrkor och brister i kommunernas och regionens arbete funktionshinderfrågor. En slutsats är att många strategiska initiativ går i stöpet till följd av att de inte har förankrats ordentligt i verksamheterna. Det är också tydligt att kommuner skulle kunna samarbeta mer än vad de gör i dagsläget, till exempel genom att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.

I rapporten ger Funka rekommendationer till länsstyrelsen för hur de bäst kan ge stöd till kommunerna och regionen.

Vi rekommenderar bland annat att länsstyrelsen förmedlar kunskap och goda exempel, säger Emil Gejrot. Vi anser också att länsstyrelsen behöver hjälpa till med att förklara vad det innebär att arbeta rättighetsbaserat. Det är tyvärr fortfarande alltför vanligt att funktionshinderfrågor ses som något som enbart handlar om vård och omsorg.

Rapporten har överlämnats till Länsstyrelsen i Skåne, som nu ska bestämma hur de ska gå vidare i arbetet med att ge stöd till det lokala och regionala funktionshinderspolitiska arbetet.

Just att alla kommuner har involverats i Funkas kartläggning och analys skapar en bra utgångspunkt för diskussioner om vad vi behöver bli bättre på i Skåne och vad vi gör bra och som andra kan använda, säger Emma Melander Borg. Rapporten kommer att utgöra fundamentet för dialogen om behov och åtgärder inom länet.

Som ett första steg ska länsstyrelsen hålla i en utbildningsdag om funktionshindersuppdraget för kommunala tjänstepersoner. Vid evenemanget, som går av stapeln i Malmö den 15 april 2019, kommer även Funka delta för att presentera resultaten av kartläggningen.

Funktionshinders-politiken i Skåne – en kartläggning (pdf, 653 kb), öppnas i nytt fönster

Regeringsuppdraget, öppnas i nytt fönster

Strategiskt funktionshinderarbete en bristvara i skånska kommuner, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Susanna Laurin

Titel: Forsknings- och innovationschef

susanna.laurin@funka.com (Susanna Laurin)

+46 8 555 770 61 (Susanna Laurin)