Funka Digital Inclusion Award

Digital tillgänglighet och inkludering är avgörande för alla verksamheter. Vi hyllar inspirerande verksamheter för att öka medvetenheten om digital tillgänglighets positiva värden.

Varför Funka Digital inclusion awards?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer, ett område som växer snabbt i Europa tack vare de lagstiftningar som finns och de som kommer fram år 2025 ur EU:s Tillgänglighetsdirektiv, European Accessibility Act.

Sedan 2018 finns redan DOS-lagen som gäller för offentlig sektor. Den nya lagen syftar till att förbättra EU:s inre marknadsfunktion för tillgängliga produkter och tjänster vilket kommer att ge fördelar för personer med funktionsnedsättning och äldre inom EU.

Vi räknar med att många företag kommer att anmäla sig och att vi redan i nomineringsprocessen kan ge dem betydande kunskap som de kan använda i sitt tillgänglighetsarbete, oavsett om de vinner eller ej, avslutar Lennart Engelhardt.

En utmärkelse för tillgänglighet

– Vi vill uppnå stora effekter genom att uppmärksamma bra förebilder inom retail och e-handel. Företag som inspirerar andra och får dem att förstå de positiva värden som digital tillgänglighet skapar, säger Lennart Engelhardt, Funkas grundare och VD.

Varför Funka Digital Inclusion Award?

När vi startade Funka år 2000 var begreppet digital tillgänglighet i det närmaste okänt.  I vilket fall i med den definition som vi talar om idag. När vi fick höra att det skulle komma en europeisk lagstiftning år 2003, tänkte vi att det skulle tvinga fram den förståelse som vi inte lyckades med när vi talade med företag inom den privata sektorn. Och på den vägen har det varit i över 20 år. Den offentliga sektorn har haft en tydligare utveckling med grund i mänskliga rättigheter och lagstiftningar som successivt förbättrat läget på många håll. Dock inte tillräckligt snabbt och i tillräcklig mängd vilket fått konsekvensen att de första vitesföreläggande delats ut i Sverige. 

Detta sker samtidigt som EU växlar upp med European Accessibility Act, Tillgänglighetsdirektivet, som riktar sig mot den privata sektorn och som ska bli lag i samtliga länder inom EU den 28 juni 2025.  Den privata sektorn ligger långt efter även om det finns branscher som är föregångare inom området. Tänker då primärt på flera banker och försäkringsbolag som arbetat med detta under många år. Andra som agerat är de bolag med huvudkontor i Sverige som varit tvungna att göra sina webbplatser tillgängliga eftersom lagstiftning i andra länder, främst USA, hotat med höga böter. 

Syftet för oss på Funka med att instifta Funka Digital Inclusion Award är att på ett positivt sätt skynda på utvecklingen genom att lyfta fram förebilder inom offentlig och privat sektor.

Genom att låta verksamheterna nominera sig själva sätts ett möjligt fokus på frågan och möjlighet att synliggöra och förankra den nytta som digital tillgänglighet skapar för den egna organisationen och samhället. I nomineringsprocessen kommer det att ingå verktyg som gör att verksamheterna kan mäta sin mognadsnivå och nuläge och även om de inte ”vinner" i år så skapas grunden till ett fokuserat och kvalificerat förändringsarbete.

Digital tillgänglighet handlar om att alla på lika villkor får tillgång till de produkter och tjänster som skapas av alla verksamheter inom offentlig och privat verksamhet. Det är en dålig affär och oekonomisk samhällsnytta att inte använda den digitala infrastruktur som redan finns och den som utvecklas med en enorm hastighet.

Funka instiftar tillgänglighetspris

Pressrelease den 4 april

Den 5 oktober 2023, delas Funka Digital Inclusion Award ut för första gången. Det äger rum på Grand Hotel i samarbete med Dagens Industri och tidningen Market på Retail Arena. Det Företag som vinner Funka Digital Inclusion Award 2023 har förstått och visat att digital tillgänglighet är en del av verksamhetens dna och kultur.

Anledningen till att vi skapat Funka Digital Inclusion Award är att vi vill uppmärksamma förebilder, både organisationer och individer, som kan inspirera andra inom privat och offentlig sektor att förstå de positiva värden som digital tillgänglighet skapar, säger Lennart Engelhardt, grundare av och vd i tillgänglighetsföretaget Funka Nu AB.

De första Funka Digital Inclusion Awards delas ut dels till ett företag inom e-handel och dels till en eldsjäl, som arbetat intensivt för att öka den digitala tillgängligheten hos sin arbetsgivare.

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital service, såsom tjänster och information, på webbplatser och applikationer. Det är ett område som växer snabbt i Europa på grund av de lagstiftningar som finns och de som kommer ur EU:s Tillgänglighetsdirektiv år 2025, European Accessibility Act. Sedan 2018 finns redan DOS-lagen (Digital offentlig Service), som gäller för offentlig sektor. Direktivet syftar till att förbättra EU:s inre marknad för tillgängliga produkter och tjänster vilket kommer att ge fördelar för alla, men i synnerhet för personer med funktionsnedsättning och äldre.

Vi hoppas på att många företag kommer att anmäla sig och att många eldsjälar nomineras. Vi kommer i nomineringsprocessen att bjuda på värdefull kunskap och insikter som kan användas i ett kvalitativt tillgänglighetsarbete, oavsett om de får ett pris eller ej, avslutar Lennart Engelhardt.

 

Nomineringen till Funka Digital Inclusion Award öppnar den 18 april och pågår till den 15 juni.


För mer information kontakta gärna:

Grundare och VD, Lennart Engelhardt,

lennart.engelhardt@funka.com

0706 661401

Läs mer om Funka och Funka Digital Inclusion Award, https://www.funka.com/awards

Funka är marknadsledande inom digital tillgänglighet. Vår unika kompetens bottnar i många års egen forskning, praktiskt arbete och nära relation till användarna. Våra experter har ledande roller i utformningen av EU-lagstiftning och internationella standarder – vi har sedan många år bidragit till de lagar och regler som gäller idag. Genom att utgå från att alla människor har olika förmågor så verkar Funka för ett inkluderande samhälle där digital tillgänglighet är en självklarhet för alla. Med vår kunskap och erfarenhet av förändringsledning har vi hjälpt hundratals organisationer att uppnå en högre nivå att digital tillgänglighet.