Universell utforming i digitale læringsressurser

Med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir, undersøker Funka ulike digitale læringsressurser med interaktive øvelser og oppgaver for elever i skolen. Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan disse læringsressursene fungerer for elever og lærere med funksjonsnedsettelse.

Nye IKT-systemer, deriblant læringsressurser, har siden 2019 måttet følge forskrift om universell utforming i Likestillings – og Diskrimineringsloven. Fra 2021 gjelder kravene for eksisterende systemer. Samtidig peker flere ulike utredninger, gjennemført af Funka og andre aktører, i samme retning; dagens digitale skolemiljø har store brister hva gjelder universell utforming.

Pandemien har akselerert digitaliseringen av undervisningen. Ved fjernundervisning får både elver og foreldre et ekstra stort ansvar for å selv aktivt sørge for at de holder tritt med skolearbeidet. I denne sammenhengen tar mange lærere, elever og foreldre i bruk det store utvalget av gratis læringsressurser som finnes på nettet. Læringsressursene tilbyr ekstra forklaringer, øvelser og oppgaver i ulike fag og temaer. Fordelen med disse ressursene er at de kan bidra til ekstra støtte i form av at brukeren for eksempel kan få et gitt emne repetert flere ganger.

Men samtidig som bruken av disse læringsressursene åpner nye muligheter for både lærere og elever, stilles det også nye krav overfor brukerne. Hvis læringsressursene har brister med tanke på tilgjengelighet, blir de i stedet digitale barrierer i skolearbeidet. Dette skaper et problem i forhold til likeverdig utdanning, der den ekstra støtten bare kan brukes av enkelte elever. Andre står i fare for å bli hengende etter i skolearbeid.

Det skal bli veldig spennende å se hva slags digitale læringsressurser som brukes mest i skolen. Se hvilke utfordringer de har, og fremfor alt gjøre det lettere for skolene å velge verktøy som fungerer godt – uavhengig av elevens evner og forutsettinger, sier Line Pehrson-Papadopoulou, som leder prosjektet.

I prosjektet kommer vi til å kartlegge og granske hvordan de mest brukte ikke-tradisjonelle digitale læringsressursene opfyller krav på universell utforming.

Målsettingen med prosjektet er å heve kunnskapen om hvor begripelige læringsressursene er for alle barn og ungdommer og hvordan digitale læringsressurser fungerer for barn, unge og lærere med funksjonsnedsettelse, og dokumentere hvilke forbedringstiltak som må iverksettes knyttet til universell utforming, inklusive de kognitive delene. 

I prosjektet utgår vi dels fra de kriterier for universell utforming som ligger til grunn for Likestillings- og Diskrimineringsloven. I tillegg gransker vi digitale læringsressurser utfra fem målbare krav til kognitiv tilgjengelighet som er tatt frem i samarbeid med Svenska Institutet för Standarder (tilsvarende Standard Norge) og Specialpedagogiska skolmyndigheten (tilsvarende Statped). Ettersom de kognitive delene av universell utforming er spesielt viktige for digitale læringsverktøy, og i og med en fornyet interesse for kognisjon på EU-nivå, anser vi det som svært relevant å også inkludere kognitive tilgjengelighetskrav i granskingen.


Finansiering: Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir
Budsjett: 470 000 NOK
Periode: 2021

Kontakt

Line Pehrson-Papadopoulou

Tittel: Ekspert på universell utforming og brukeropplevelse

line.pehrson@funka.com (Line Pehrson-Papadopoulou)

+46 76 161 17 44 (Line Pehrson-Papadopoulou)