Universell utforming i digitale læringsressurser

Med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har Funka undersøkt hvordan de mest brukte digitale læringsressursene, fungerer for elever og lærere med funksjonsnedsettelser.

Nye IKT-systemer, deriblant læringsressurser, har siden 2019 måttet følge forskrift om universell utforming i Likestillings – og Diskrimineringsloven. Fra 2021 gjelder kravene for eksisterende systemer. Samtidig peker flere ulike utredninger, gjennomført av Funka og andre aktører, i samme retning; dagens digitale skolemiljø har store brister når det gjelder universell utforming.

Pandemien har akselerert digitaliseringen av undervisningen. Ved fjernundervisning får både elever og foreldre et ekstra stort ansvar for å selv aktivt sørge for at de holder tritt med skolearbeidet. I denne sammenhengen tar mange lærere, elever og foreldre i bruk det store utvalget av gratis læringsressurser som finnes på nettet. Læringsressursene tilbyr ekstra forklaringer, øvelser og oppgaver i ulike fag og temaer. Fordelen med disse ressursene er at de kan bidra til ekstra støtte i form av at brukeren for eksempel kan få et gitt emne repetert flere ganger.

Men samtidig som bruken av disse læringsressursene åpner nye muligheter for både lærere og elever, stilles det også nye krav overfor brukerne. Hvis læringsressursene har brister med tanke på tilgjengelighet, blir de i stedet digitale barrierer i skolearbeidet.

Hvordan fungerer disse verktøyene for barn og lærere med nedsatt funksjonsevne? Det har vi undersøkt med støtte fra Bufdir.

Resultat av prosjektet

I prosjektet har vi kartlagt, gransket og brukertestet hvordan de mest brukte ikke-tradisjonelle digitale læringsressursene oppfyller kravene på universell utforming. Resultatet av undersøkelsen tegner et detaljert bilde av dagens situasjon for de som skal kjøpe inn materialer og tilbyr praktiske tips til de som utvikler systemene.

I prosjektet har vi gått ut fra de kriteriene for universell utforming som ligger til grunn for Likestillings- og Diskrimineringsloven. I tillegg har vi gransket de digitale læringsressursene ut fra fem målbare krav til kognitiv tilgjengelighet som er tatt frem i samarbeid med Svenska Institutet för Standarder (tilsvarende Standard Norge) og Specialpedagogiska skolmyndigheten (tilsvarende Statped). Ettersom de kognitive delene av universell utforming er spesielt viktige for digitale læringsverktøy, og i og med en fornyet interesse for kognisjon på EU-nivå, anser vi det som svært relevant å også inkludere kognitive tilgjengelighetskrav i granskingen.

Rapport: universell utforming i digitale læringsressurser (517 kb), åpnes i nytt vindu


Finansiering: Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir
Budsjett: 470 000 NOK
Periode: 2021