Gransking av universell utforming i Irland

Irlands myndighet for funksjonshemmede, National Disability Authority, har gitt Funka i oppdrag å granske IT-sektorens kunnskap om universell utforming. Resultatet vil tjene som grunnlag for kursutvikling på området.

Irland har blitt ett av verdens fremste knutepunkter for IT-sektoren. Mange av teknologibransjens giganter har stasjonert sine europeiske hovedkontorer i Dublin, der de jobber side om side med en dynamisk, lokal "start-up"-kultur. For å sikre at Irland opprettholder sitt konkurransefortrinn på dette området, må de som arbeider innen IT-feltet i landet holde seg oppdaterte.

I Irland er begrepet universell utforming både definert og etablert som et spesifikt forskriftskrav. Det gjør at Irland skiller seg fra de fleste andre EU-land. Men hva betyr dette for de som er virksomme i den stadig viktigere IT-sektoren?

For å besvare dette spørsmålet har Funka gransket kunnskapsnivået hos IT-bransjen knyttet til universell utfomring, og hva bransjen trenger å lære. Granskingen omfattet litteraturstudier, en nettbassert spørreundersøkelse og en rekke intervjuer med nøkkelpersoner, blant annet fra Irish Computer Society, ICS.

Vår gransking ga oss svært blandede resultater, sier Emil Gejrot, forsker hos Funka. Selv om mange i det minste hadde hørt om tilgjengelighet eller universell utforming, var det få som hadde noen reell kompetanse på området. Det er tydelig at det trengs videreutviklingskurs på feltet.

Funka presenterte resultatene på en workshop i Dublin, i nærvær av representanter fra offentlig, privat og høgskolesektoren. På lengre sikt vil Funkas gransking og anbefalinger tas i bruk av NDA og ICS i deres innsats for å skape nye utviklingskurs i universell utforming for de som arbeider i IT-sektoren.

For Funka kan oppdraget være nyttig også på andre måter.

Gjennom granskingen har vi fått en mye bedre forståelse for hvor viktig universell utforming er i den irske konteksten, sier Emil Gejrot. Det har også gitt oss muligheten til å fordype oss i hvordan universell utforming bør formidles til de som arbeider med IT. Til slutt kan det vi har lært bli brukt, ikke bare i Irland, men også andre steder.

Faktum er at Funkas eksperter allerede nå drar nytte av disse erfaringene i et pågående prosjekt som tar sikte på å utvikle utdanninger knyttet til universell utforming av IKT innen høyere utdanning. I dette Nordplus-finansierte prosjektet samarbeider vi med bransjeorganisasjonen for profesjonelle innen universell utforming, IAAP, og en rekke nordiske universiteter, for å øke kunnskapsnivået om tilgjengelighet og universell utforming globalt.

Funkas oppdrag for NDA pågikk i 2018, og ble overlevert som en skriftlig rapport for intern bruk i begynnelsen av 2019.

Irlands myndighet for funksjonshemmede, NDA (på engelsk), åpnes i nytt vindu

Universitetsutdanning innen universell utforming på nett, et prosjekt finansiert av Nordplus