Analyser

Funkas Tillgänglighetsrevision har blivit synonymt med att granska tillgängligheten i allt från webbplatser till interna system. Våra analyser omfattar inte bara teknik utan även pedagogik och innehåll. Dessutom reviderar vi mobilgränssnitt, interna system, sökmotorer, pdf, publiceringsverktyg, e-Pub, intranät och video. Funkas granskningar har inte mindre än 273 kontrollpunkter för tillgänglig information.

Funkas analyser ger våra kunder möjlighet att göra en genomlysning på olika sätt; exempelvis går det att analysera innehållet för sig, skapa en helhetsbild av den generella funktionaliteten eller fokusera på ett specifikt problemområde.

Funkas analyser bygger på internationella och europeiska standarder WCAG 2.0, EN301549, ATAG, WAI-ARIA och svenska Webbriktlinjer. Dessutom har Funka utarbetat ytterligare krav för de av våra kunder som vill gå längre än den basala nivån. Funkas krav bygger på vår långa erfarenhet, vår nära relation till funktionshinderrörelsen och våra flera tusen tester och analyser av gränssnitts tillgänglighet. Funka har bland annat tagit fram riktlinjer för mobilgränssnitt som fått stor internationell spridning.

Funkas analyser går att köpa i tre olika nivåer:

  • Revision
  • Översyn
  • Expertgranskning

Revisionen är vår största rapport. Den innehåller en lista med  godkänt/icke godkänt  på punkt för punkt som granskats. Dessutom beskrivs vilka grupper som berörs av varje del, samt förslag på åtgärder i prioriterad ordning. Revisionsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av uppkomna förslag.

Översynen innehåller precis som revisionen en lista med godkänt/icke godkänt, men saknar bakgrundstexter och lösningsförslag. Översynen går heller inte fullt lika djupt i strukturen som revisionen. Självfallet kan du köpa till lösningarna separat vid senare tillfälle om så önskas. Översynsrapporten överlämnas vid ett möte där vi går igenom rapporten steg för steg och du och din leverantör får möjlighet att ställa frågor och diskutera hantering av belysta problem.

Expertgranskningen är vår minsta granskningsprodukt. Den ger en bild av de största tillgänglighetsproblemen, utan direkt koppling till respektive punkt i de internationella riktlinjerna. Rapporten innehåller en sammanfattning av webbplatsens tillgänglighetsstatus samt en ”tio i topp”-lista över de största problemen vi hittat.

Analyserna genomförs av våra tillgänglighetsexperter och testpersoner med och utan hjälpmedel. Vår testmetodik, som grundar sig på W3Cs riktlinjer, är det sätt EU-kommissionen valt för att mäta status på tillgänglighet. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten och baseras på vår omfattande forskningsverksamhet.