Innovativa digitala lösningar nyckelkomponent för aktivt och hälsosamt åldrande

Partnerkonferensen för det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande, EIP on AHA, ägde rum i Bryssel den 27-28 februari 2018. Funka, som samordnare för EIP-projektet WE4AHA, var en av arrangörerna. Konferensen fokuserade på hur storskalig utveckling av innovativa digitala lösningar kan vara en nyckelkomponent i omvandlingen av hälso- och vårdsektorn, särskilt då vi får en alltmer åldrande befolkning.

I WE4AHA-projektet, som är en del av EIP on AHA, leder Funka ett tvärvetenskapligt konsortium för att stödja digital omvandling av hälso- och vårdsektorn. Konsortiet samordnar partnerskapets verksamhet, som består av individer, företag, forskare och industrirepresentanter, nationella och regionala myndigheter, regeringar, hälso- och vårdorganisationer, beslutsfattare och investerare. De har ett gemensamt engagemang i de utmaningar ett alltmer åldrande samhälle för med sig, och mobiliserar kompetenser, resurser och kunskaper kring detta tema. I sin roll som projektkoordinator kommer Funka kommunicera om EIP om AHA:s vision och strategi under perioden 2018-2020, på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Årets konferens fokuserade på hur partnerskapet kan främja en storskalig utveckling av innovativa digitala lösningar som en viktig del av omvandlingen av hälso- och vårdsektorn, för att kunna verkställa Europeiska kommissionens strategi för den digitala inre marknaden, en utmaning som kommer att ligga högt på EU: s politiska agenda även efter 2020.

EIP on AHA samlar relevanta aktörer på EU-nivå, nationell och regional nivå inom olika politikområden. Det har bidragit till storskalig implementering av digitala hälso- och vårdlösningar och hjälpt medlemsstater, regionala myndigheter och innovatörer att utbyta kunskap och erfarenheter, snabbare digitalisering och minskade risker för investeringar i digital medicinteknik.

EIP on AHA stöder införandet av digitala verktyg som underlättar återkoppling och interaktion mellan patienter och vårdgivare. Detta underlättar både förebyggande åtgärder och självbestämmande, kvalitets- och patientcentrerad vård och bättre förståelse av resultaten från vårdsystemen.

"Detta innovationspartnerskap som samlar flera aktörsgrupper kring frågor som integrerad vård, bräcklighet och självständigt boende, tar upp många problem som Europas åldrande befolkning står inför. Era insikter och er expertis är avgörande. Jag uppmuntrar er att fortsätta att utveckla omfattande strategier - och se till att digitala lösningar är helt integrerade i sådana strategier ", säger hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis.

Europeiska kommissionens strategi för den digitala inre marknaden identifierar tre prioriterade områden för digital omvandling av hälsa och vård: medborgarnas säkra tillgång till och delning av hälsodata över gränserna. bättre data för att främja forskning, förebyggande av sjukdomar och personlig medicinering; samt digitala verktyg för självbestämmande och personcentrerade innovationer inom vården.

"Framöver kommer vi fokusera på att ytterligare anpassa partnerskapets verksamhet gentemot EU-kommissionens politiska prioriteringar. WE4AHA i sin tur kommer att stödja denna process genom att främja dialogen mellan EIP on AHA:s partners och mellan dem och EU-kommissionen, säger Jose Usero, ansvarig för internationella frågor på Funka.

WE4AHA-projektet finansieras av programmet Horizon 2020 och kommer att fortsätta sin verksamhet fram till 2020, vilket även motsvarar slutet av EIP on AHA-mandatet.

Det europeiska innovationspartnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande (engelsk text), öppnas i ett nytt fönster

Europeiska kommissionens strategi för den digitala inre marknaden (engelsk text), öppnas i ett nytt fönster

Funka leder ett stort EU-projekt om digital innovation