Begriplig text och information för alla – läsförståelsetester ett viktigt steg på vägen

Begriplig text och information för alla är ett treårigt projekt med målet att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig samhällsinformation i Sverige. Projektet drivs av Dyslexiförbundet, Afasiförbundet. Autism & Aspergerförbundet och FUB – förbundet för personer med utvecklingsstörning. Tillsammans med Begripsam genomför Funka användartester med fokus på läsförståelse av olika sorters texter.

Projektets målgrupper har svårt att tillgodogöra sig innehållet i offentliga texter och information, och syftet med projektet är att ta reda på hur förutsättningarna ser ut både på gruppnivå och individnivå.

Hösten 2017 är projektet inne i en intressant fas, när tester genomförs där graden av begriplighet i olika texter undersöks. Testpersonerna har rekryterats från de olika medverkande funktionshinderorganisationerna. Några av testerna genomfördes under Dysleximässan i Gävle i oktober.

Testerna uppskattades för att de var spännande. Och er närvaro uppskattades eftersom ni med er värme lyste upp mässan, säger Ester Hedberg, Projektledare för Begriplig text.

Testpersonerna får i uppgift att läsa flera olika texter under ett test, och testet dokumenteras med olika tekniker. Funka har särskilt ansvar för de delar av testerna där tekniken eyetracking används. Det innebär att man med hjälp av en slags ögonrörelsekamera spelar in var användaren tittar på skärmen. Utöver att eyetracking används så får deltagarna diskutera texterna med testledarna. Vid varje test medverkar en eller två personer samtidigt. Under testerna får användarna tid att reflektera över de texter som de läser. Vad är svårt att förstå? Hur skulle man kunna skriva bättre?

Olika människor läser på olika sätt, vilket är en intressant aspekt att undersöka. Hur läser de, hur ser läsmönstret ut? En del personer skummar genom texten och hoppar mellan rubriker, andra fastnar på svåra ord. Testledarna ställer många olika frågor som anpassas efter varje användares förutsättningar, spelar in diskussionerna och för anteckningar vid testerna.

-Användartester är otroligt givande. När man träffar slutanvändare får man en större förståelse för hur en tjänst fungerar och kan förbättras, och genom att faktiskt träffa människor med olika förmågor får man en bra grund för att lära sig mer om beteenden, känslor och drivkrafter. menar Moa Glantz, användbarhetsexpert och interaktionsdesigner på Funka. Det är dessutom inspirerande i sig att träffa folk, en majoritet av dem jag har träffat är positiva, engagerade och vill vara med och påverka.

Innehållet i texterna är framtagna av personer som arbetar med text och information till personer med olika funktionsnedsättningar. Texterna är av olika slag, bland annat tidningsartiklar och instruktionstexter. Testpersoners personliga intresse kan också spela in på hur väl man tar till sig tester, och man har därför erbjudit flera olika varianter av en slags text vid testtillfällena. Någon gång har man använt en instruktionstext om hur man gör inställningar på sin mobiltelefon, en annan gång kan det handla om ett matrecept.

Höstens testperiod pågår för fullt. Till våren går testerna in i ett skede där man i större utsträckning fokuserar på hur texters struktur, design och typografi kan spela in på förståelsen av en text. Vad kan kompletterande bilder och layout innebära och eventuellt tillföra till sammanhanget och begripligheten av en text?

Projektet finansieras av Arvsfonden och drivs i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier, Institutet för språk och folkminnen, Nypon och Vilja förlag samt tidningen Sesam.

Nytt projekt om begriplighet