Att övervinna digitala barriärer i arbetslivet

Ofta är digitala barriärer i arbetsmiljön ett stort hinder för att personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i det moderna arbetslivet. Funka har med finansiering av det norska Barn-, ungdoms och familjedirektoratet granskat hur ekonomisystem fungerar för personer med funktionsnedsättning och pekat på lösningar för tillgänglighet. Projektet är nu avslutat.

Digitalisering i kombination med hjälpmedel innebär ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att aktivt delta i arbetslivet. Men det förutsätter att de IT-system som används på arbetsplatsen är tillgängliga. Projektet ”Lösningar för att övervinna digitala barriärer för ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning” har nyligen avslutats. Målet var att få fram en praktisk metod för att hjälpa till att lösa de digitala problem som gör det svårt eller omöjligt för denna målgrupp att komma in på arbetsmarknaden.

I projektet har vi fokuserat på att hitta lösningar för att övervinna digitala barriärer genom att undersöka vilka begränsningar vad gäller tillgänglighet som finns hos de mest använda ekonomisystemen. Hur avgörande dessa hinder är, och för vilka användare, har också kartlagts. Därefter har ett antal lösningsförslag tagits fram.

I granskningen testades de mesta använda funktionerna i ekonomisystem, som exempelvis att lägga in en faktura eller registrera inköp. Vi hittade liknande utmaningar i de flesta systemen. Genomgående var bland annat felkodningar, kontrastproblem och att en del objekt inte gick att nå via tangentbordsnavigering. Dessa problem drabbar speciellt personer med motoriska funktionsnedsättningar eller synnedsättningar.

Inom ramen för projektet har vi tagit fram en vägledning till arbetsgivare, med både lösningar och genvägar som lätt kan tas i bruk på arbetsplatser, så att ekonomisystemen kan hanteras av alla och att arbetsgivare kan ge bättre stöd till sina anställda vid behov. Ekonomisystemens leverantörer har även fått individuella konkreta rapporter med förbättringsmöjligheter.

Tack så mycket för en bra och detaljerad rapport! Här har du verkligen gjort ett bra jobb. Nu överlämnas den till vår UX-designer för att se vilka åtgärder vi kan göra på kort och lång sikt. Så jag hoppas att vi kommer få ännu bättre resultat i en potentiell analys i framtiden, säger Emelie Caspara Røed Kjønnerud, Produktchef vid Visma Mamut AS.

Resultaten från granskningarna visar att systemen inte är utvecklade med tanke på att alla personer ska kunna använda dem. Även om leverantörerna erbjuder viss hjälp i form av snabbkommandon, instruktionsfilmer, kundsupport och liknande, finns brister i själva systemen. Med rapporterna hoppas vi att leverantörerna har tillgänglighet i åtanke redan från början i utvecklingsprocessen.

I en tidigare kartläggning som Funka gjort för Barn-, ungdoms och familjedirektoratet, granskade vi vilka digitala barriärer som finns på arbetsmarknaden, där just ekonomisystem var ett vanligt förekommande hinder. Resultatet från det uppdraget ledde fram till det här projektet, som nu är avslutat. Efter projektets slut blev vi inbjudna att presentera resultatet för en stor grupp intresserade åhörare vid det återkommande nätverksmötet UnIKT Forum som arrangerades av direktoratet i Oslo.

Projektet ”Lösningar för att övervinna digitala barriärer för ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning”