Allmänna villkor vid köp

För Tjänster om Digital Tillgänglighet

Introduktion

Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Villkoren") styr leveransen av tjänster relaterade till digital tillgänglighet (nedan kallade "Tjänsterna") av Funka International AB till [Kunden]. Genom att använda eller anlita Tjänsterna accepterar [Kunden] att följa dessa Villkor.

Allmänt

Villkoren gäller för Tjänsterna tillhandahållna av: Funka International AB, organisationsnummer 559143-6026 med postadress co No18, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm, Sverige, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan Funka International AB och er som kund. Försäljning via funka.com vänder sig till företagskunder, organisationer, myndigheter och andra näringsidkare.

Syfte

Tjänsterna har som huvudsakligt syfte att utvärdera och förbättra digital tillgänglighet för [Kunden] digitala tillgångar, inklusive webbplatser, mobilappar, dokument och andra digitala resurser.

Leverans och användningsrätt

Funka International AB kommer att utföra Tjänsterna enligt en överenskommen plan och tidsschema. Eventuella ändringar i tidsschemat kommer att kommuniceras till [Kunden]. Leveranser av Tjänster förblir Funka International AB ägande, men [Kunden] får rätt att använda den för sina egna ändamål.

Betalning

[Kunden] ska betala Funka International AB enligt de överenskomna kostnaderna och betalningsvillkor för Tjänsterna. Fakturor ska betalas inom 30 dagar dagar från fakturadatum om inte annat avtalas.

Konfidentialitet

Båda parter kommer att skydda konfidentiell information som utbyts under Tjänsternas leverans. Funka International AB äger endast rätt med Kundens skriftliga godkännande får använda Kundens namn, logotyp, och/eller tjänsten som tillhandahållits som en del av dess referenser eller marknadsföringsmaterial. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, användning på Funka International AB:s webbplats, presentationsmaterial, pressmeddelanden och andra marknadsföringskanaler.

Ansvarsbegränsning

Funka International AB ansvarar inte för eventuella skador som [Kunden] kan ådra sig som en följd av användning av Tjänsterna. [Kunden] ansvarar för att vidta åtgärder för att rätta till brister i digital tillgänglighet.

Funka International AB förbehåller eventuella skriv-, bild- eller systemfel på hemsidan, exempelvis felaktiga produktbeskrivningar eller specifikationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra information på hemsidan när som helst för att rätta eventuella fel.

Avgränsningar i Funkas tillgänglighetsabonnemang

Abonnemanget avser en (1) webbplats med en stycken kodbas om inget annat avtalas. I det fall webbplatsen länkar till andra applikationer eller funktioner med annan kodbas ingår dessa ej i abonnemanget utan ska offereras separat.

Abonnemangsformen avser webbplatser. Abonnemang kring andra digital tjänster kan skapas och offereras separat.

Ändringar i Villkoren

Dessa Villkor kan endast ändras genom skriftligt avtal mellan parterna. Funka International AB, 559143-6026, Allmänna villkor, Stockholm, november 2023

Tvistlösning

Eventuella tvister som uppstår i samband med Tjänsterna ska lösas genom förhandling mellan parterna. Om förhandlingarna inte lyckas, ska tvisten lösas enligt svensk lag vid Stockholms tingsrätt. Genom att använda eller anlita Tjänsterna bekräftar [Kunden] sitt åtagande att följa dessa Villkor. Funka International AB och [Kunden] förbinder sig att samarbeta för att säkerställa digital tillgänglighet för [Kunden] digitala tillgångar.

Personuppgiftshantering och GDPR

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) behandlar Funka International AB personuppgifter. När [Kunden] gör ett köp, samtycker denne till att Funka International AB lagrar och hanterar [Kundens] personuppgifter. Syftet med denna lagring är att uppfylla avtalet med kunden och möjliggöra vår verksamhet. Enligt GDPR har kunden rätt att få tillgång till registrerad information om sig själv. Om den lagrade informationen är irrelevant, felaktig eller ofullständig, kan kunden begära att den justeras, begränsas eller tas bort, vilket Funka International AB kommer att göra i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning (t.ex. bokföringslagen). Läs mer i vår personuppgiftspolicy.