Allmänna villkor vid köp av företagsintern utbildning

Här återfinns Funka Academys allmänna villkor som gäller vid köp av kundanpassad företagsintern utbildning.

1. Information om företaget

Funka Academy AB (Funka Academy), organisationsnummer 556809-2513, med säte i Stockholm, Sverige, är leverantören av företagsintern utbildning.

2. Företagsintern utbildning

Med företagsintern utbildning avses kundanpassad utbildning som är skapad utifrån kundens behov vad gäller omfattning, innehåll och uppläggning. Företagsintern utbildning kan bestå av ett urval kurser och kurspaket från Funka Academys ordinarie utbud och/eller skräddarsydda kurser eller annan kompetensutveckling som utvecklas för att möta kundens specifika önskemål.

3. Prismodell

Funka Academy och kunden kan avtala om olika prismodeller beroende på utbildningens art och omfattning. Om den företagsinterna utbildningen utgörs av kurser och/eller kurspaket från det ordinarie utbud bestäms priset enligt Funka Academys rådande prislista. Om den företagsinterna utbildningen innefattar för kunden skräddarsydda komponenter lämnas särskild offert.

4. Leverans

Företagsintern utbildning kan bestå av inspelade kurser som ges on-demand och/eller lärarledda live-kurser, antingen online eller på plats i fysiska lokaler. Fysiska lokaler kan avse kundens eller Funka Academys lokaler. Leverans av den företagsinterna utbildningen ska ske i enlighet med den tidplan som överenskommits i kundavtalet.

5. Kontaktpersoner

Funka Academy och kunden ska i kundavtalet ange var sin kontaktperson. Kontaktpersoner ska vara behöriga att fatta beslut i frågor som rör tillämpning av avtalet.

6. Betalning av kursavgifter

Betalningsvillkoren för företagsintern utbildning ska specificeras i det individuella kundavtalet. Kunden ska betala enligt de avtalade villkoren. Om betalning inte erhålls i rätt tid, förbehåller sig Funka Academy rätten att avbryta eller fördröja leveransen av utbildningen.

7. Personuppgifter och integritet

Funka Academy respekterar kundens integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med Funka Academys personuppgiftspolicy. Kunden godkänner att sina personuppgifter behandlas för ändamål som är nödvändiga för att leverera företagsintern utbildning och upprätthålla kundrelationen. Den detaljerade personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på Funka Academys webbplats och är en integrerad del av dessa allmänna villkor

8. Ansvar

Funka Academy ansvarar för att leverera företagsintern utbildning enligt de överenskomna villkoren. Kunden ansvarar för att följa de regler och riktlinjer som fastställts av Funka Academy under utbildningen

9. Tvistlösning

Eventuella tvister mellan Funka Academy och kunden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. För det fall att parterna därvid inte når uppgörelse skall tvisten hänskjutas till allmän domstol för avgörande.

10. Kundavtalet

Med kundavtalet avses det skriftliga avtal som upprättas och undertecknas av Funka Academy och kunden i samband med en företagsintern utbildning. Dessa allmänna villkor utgör alltid en del av kundavtalet.