Ett steg framåt mot en digital skola för alla

Med finansiering från VINNOVA har Funka utvecklat en prototyp för en tillgänglig lärplattform som förbättrar förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning.

Det blir allt vanligare i Sverige att barn med funktionsnedsättningar tidigt integreras i den allmänna skolan. Tanken med detta är god, eleverna inkluderas på ett bättre sätt och oftast leder det också till att de får bättre resultat och större självförtroende. Men för att det ska lyckas krävs det att alla verkligen kan delta i skolan på samma villkor.

I flera olika uppdrag har vi på Funka kunnat konstatera att samtliga lärplattformar på den svenska marknaden brister i tillgänglighet. Vi har därför på eget initiativ utvecklat en prototyp för ett system som fungerar för så många som möjligt, inklusive lärare, elever och föräldrar med funktionsnedsättning.

Utveckling med användaren i centrum

Vår utgångspunkt i det här projektet var att undersöka hur de vanligast förekommande och mest använda modulerna i grundskolan skulle kunna utformas med hög tillgänglighet. Arbetet resulterade i en klickbar prototyp som fått bra resultat i tester gjorda av slutanvändare med funktionsvariationer. Med prototypen har vi nu en solid bas som kan användas för vidare utveckling mot ett fullständigt system.

Genom hela projektet har vi haft nära kontakter med skolvärlden, framför allt genom vårt samarbete med skolor i Leksands kommun. Vi har också informerat om projektet till intressenter och potentiella slutanvändare i kommuner över hela landet. Kontakten med skolpersonal har varit mycket positiv och många har vittnat om att de fått en ökad förståelse för hur viktig det är med tillgänglighet i den digitala skolmiljön.

En oväntad bonus med projektet är den fantastiska respons vi fått från skolorna, säger Susanna Laurin, vd för Funka. Förhoppningsvis kommer det leda till att beställarsidan börjar ställa högre krav, vilket skulle påverka framtida upphandlingar av lärplattformar. När det finns en efterfrågan kommer marknaden säkerligen utvecklas i rätt riktning.

Funka fortsätter att hålla fokus på skolan

Projektet har även lett till att vi själva fått nya insikter om den stora förbättringspotentialen inom skolområdet. Vi har därför startat flera nya innovationsprojekt som utgår från prototypen och de användartester vi har gjort. Tillsammans med IT-företaget Claned Group och Laurea universitet i Finland håller vi på att ta fram en tillgänglig lärplattform som hjälper eleverna att förbättra sitt lärande utifrån deras egna förutsättningar. Projektet är finansierat av det europeiska innovationsprogrammet EUROSTARS och pågår fram till 2017. På svensk nivå har vi vunnit en innovationstävling från Post och Telestyrelsen med ett projekt för att ta fram en digital plattform som underlättar för föräldrar med funktionsnedsättning i vardagskontakten och kommunikationen med skolan.

Utbildning har en alltmer avgörande betydelse för hur var och en kan delta både på arbetsmarknaden och i samhällslivet i stort, säger Sara Kjellstrand, projektkoordinator på Funka. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för att skolans digitala system ska bli mer tillgängliga så att fler kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.

En digital skola för alla