Rapport publicerad om digitala barriärer

Funka har, tillsammans med Implement, utrett om det finns digitala hinder som gör att personer med funktionsnedsättningar i Norge har svårt att komma ut i arbetslivet. Uppdragsgivare är Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, en statlig myndighet i Norge som arbetar med barn och familjers välfärd. Nu är uppdraget klart och rapporten publicerad.

Vi har ställt frågor till personer med funktionsnedsättningar, funktionshinderorganisationer och experter som arbetar med att få personer med funktionsnedsättning i arbete. Resultatet är intressant och pekar på flera områden som behöver förbättras eller utredas vidare.

Några exempel från rapporten:

  • Hjälpmedelsförsörjningen är problematisk. Förvånande få av de respondenter som uppger att de har läs- och skrivproblem har hjälpmedel.
  • 26% av respondenterna uppger att de slutat sitt arbete frivilligt eller varit tvungna att sluta på grund av problem med digitala barriärer.
  • Otillgängliga interna system verkar vara ett stort hinder för inkludering

Naturligtvis finns det många skäl till att personer med funktionsnedsättning i mindre utsträckning än befolkningen generellt har ett arbete. Men så länge det finns digitala hinder kommer det bli svårt att leva upp till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rapport publicerad, (på norska), öppnas i nytt fönster

Funka utreder digitala barriärer